Bạn đang ở :   Tin tức > Tin chuyên ngành
    Đăng Nhập
Đăng ký TMĐT
Da cap
San TMĐT
Baner dan hoi
eOffice
Tuyên truyền
Chung tay cải cách hành chính
Baner DGN
Góp ý web
Thủ tục hành chính
Email Kontum
VBPL_CP
Bộ Y tế
Thị trường nước ngoài
TMĐT
LƯỢT TRUY CẬP
73.407
TIN CHUYÊN NGÀNH

Kế hoạch Phát triển Hợp tác xã nông nghiệp và Liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp...

 Ngày 05/12/2018, UBND tỉnh ký ban hành Kế hoạch Quyết định số 3419/KH-UBND Phát triển Hợp tác xã nông nghiệp và Liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Theo đó, mục tiêu cụ thể của Kế hoạch.

- Đối với hợp tác xã nông nghiệp (sau đây viết tắt là HTXNN):  Duy trì, củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của 56 Hợp tác xã nông nghiệp đang có hiện nay. Thực hiện việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao để có trên 02 hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực nông nghiệp. Hỗ trợ, tạo điều kiện thành lập mới 60 hợp tác xã nông nghiệp đến năm 2020 toàn tỉnh có 116 hợp tác xã nông nghiệp hoạt động hiệu quả. Đối với Liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp (sau đây viết tắt là liên hiệp HTXNN): Xây dựng các mô hình điểm về liên hiệp HTXNN; phấn đấu đến năm 2020 thành lập thêm từ 01 đến 02 Liên hiệp hợp tác xã hoạt động hiệu quả.

- Hướng dẫn các hợp tác xã rà soát, xây dựng, nâng cao chất lượng phương án sản xuất kinh doanh có hiệu quả, Tích cực giải quyết khó khăn để giúp các hợp tác xã; đẩy mạnh việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ quản trị, sản xuất cho cán bộ quản lý hợp tác xã; Tập huấn, đào tạo nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh, khả năng áp dụng tiến bộ kỹ thuật, các quy trình sản xuất an toàn (GAP) cho hợp tác xã; xây dựng thí điểm một số mô hình HTX ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp; tạo điều kiện cho HTXNN tham gia hoạt động một số dịch vụ phục vụ sản xuất và xây dựng nông thôn mới (như: quản lý, khai thác công trình thủy lợi; nước sinh hoạt nông thôn; bảo vệ môi trường; chợ nông thôn…) để các hợp tác xã tăng thêm việc làm và thu nhập cho thành viên. Lựa chọn các ngành hàng, sản phẩm chủ lực của các huyện, thành phố để thúc đẩy việc thành lập hợp tác xã và tạo điều kiện cho các hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả.

Các giải pháp thực hiện phát triển Hợp tác xã nông nghiệp và Liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Tuyên truyền phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và tập huấn bồi dưỡng nguồn nhân lực về kinh tế hợp tác;  đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về đổi mới, phát triển hợp tác xã theo Luật Hợp tác xã; tăng cường sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương và các đoàn thể vận động người dân và các chủ trang trại, tổ hợp tác thành lập hợp tác xã, thông qua các chính sách khuyến khích hỗ trợ hợp tác xã như cho vay vốn tín dụng ưu đãi, cho thuê đất giảm trừ tiền thuê đất lâu dài cho hợp tác xã và các chính sách đào tạo cán bộ hợp tác xã …

Hàng năm tổ chức các lớp đào tạo cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về hợp tác xã nông nghiệp từ tỉnh đến xã và hướng dẫn thực hiện Luật Hợp tác xã và các văn bản hướng dẫn dưới Luật để nâng cao nhận thức cho cán bộ trong hệ thống quản lý nhà nước; Có các giải pháp phù hợp, đặc biệt trong công tác quản trị, định hướng phát triển và tổ chức hoạt động của hợp tác xã nông nghiệp đảm bảo hiệu quả, bền vững. Chú trọng vấn đề tổ chức, nhân sự để chọn được người đứng đầu các cấp trong hệ thống tổ chức bộ máy quản lý nhà nước đối với hợp tác xã và người đứng đầu hợp tác xã có tâm huyết, ý chí vươn lên, tự giác, khát vọng khởi nghiệp; Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý hợp tác xã, thành viên, người sáng lập khởi nghiệp các hợp tác xã nhằm trang bị kiến thức đảm bảo các hợp tác xã hoạt động có hiệu quả, đặc biệt nâng cao năng lực quản trị, xây dựng và thực hiện có hiệu quả phương án sản xuất kinh doanh, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp; Xây dựng các dự án, kế hoạch để phát triển các hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất và tiêu thụ nông sản; liên kết sản xuất và tiêu thụ giữa hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp với các doanh nghiệp; Bố trí cán bộ công chức thực hiện việc quản lý nhà nước về hợp tác xã nông nghiệp. Đối với cấp tỉnh Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Chi cục Phát triển nông thôn) rà soát, sắp xếp cán bộ công chức đơn vị để bố trí ít nhất có 02 cán bộ chuyên trách làm nhiệm vụ theo dõi, triển khai các chủ trương chính sách của nhà nước về phát triển, củng cố hợp tác xã trên địa bàn tỉnh. Cấp huyện, thành phố bố trí ít nhất 01 cán bộ chuyên trách làm việc tại Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Phòng Kinh tế thành phố) theo dõi, tham mưu quản lý nhà nước về hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn. Ủy ban nhân dân cấp xã cử cán bộ có trình độ, chuyên môn để trực tiếp tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã trong việc quản lý nhà nước về hợp tác xã nông nghiệp và hỗ trợ cho hợp tác xã.

Nguồn vốn hỗ trợ cho Hợp tác xã nông nghiệp tại các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: số 2261/QĐ-TTg ngày 15 tháng 12 năm 2014 phê duyệt chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015 - 2020; số 1600/QĐ-TTg ngày 16 tháng 8 năm 2016 Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; số 923/QĐ-TTg ngày 28 tháng 6 năm 2017 ban hành Chương trình Mục tiêu Tái cơ cấu kinh tế và phòng chống giảm nhẹ thiên tai và ổn định đời sống dân cư của Chính phủ để thực hiện chính sách đầu tư kết cấu hạ tầng, chế biến sản phẩm, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hợp tác xã và đưa cán bộ trẻ về làm việc tại hợp tác xã; ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ mới, thành lập mới hợp tác xã. Huy động các nguồn vốn từ các tổ chức quốc tế; nguồn vốn quỹ phát triển hợp tác xã, quỹ hỗ trợ nông dân và các tổ chức tín dụng, trong đó có hỗ trợ theo chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn theo Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ để các hợp tác xã tiếp cận nguồn vốn đầu tư phát triển hợp tác xã; Lồng ghép các chương trình, dự án nhằm hỗ trợ cho đào tạo và ứng dụng công nghệ cao; nguồn hỗ trợ cho hợp tác xã từ các chính sách hỗ trợ trồng và bảo vệ rừng, phát triển thủy sản... Tổng kinh phí thực hiện dự kiến là 17.368 triệu đồng.

Sở Công Thương thực hiện các nhiệm vụ hỗ trợ xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường theo thẩm quyền để hỗ trợ hợp tác xã tiêu thụ sản phẩm. Đầu mối về các chính sách xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường được quy định tại Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã.

Võ Cảm

Đăng bởi : Bùi Thủ Ngày đăng : 17/12/2018 Lượt xem : 50
Quay Về

Xang dau
ket noi DN
Hướng dẫn DVC
Dịch vụ hành chính công- Bộ Công Thương
Cam nang xang E5
VBPL_KonTum
Tạp chí CS
Nông thôn mới
Website liên Kết