Bạn đang ở :   Tin tức > Thông Báo
    Đăng Nhập
San TMĐT
Baner dan hoi
eOffice
Tuyên truyền
Chung tay cải cách hành chính
Baner DGN
Góp ý web
Thủ tục hành chính
Email Kontum
VBPL_CP
Bộ Y tế
Thị trường nước ngoài
TMĐT
Đăng ký TMĐT
Da cap
LƯỢT TRUY CẬP
73.407
CHUNG TAY CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019

 Ngày 07/12/2018, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 3441/KH-UBND về thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2019

Kế hoạch 3441/KH-UBND đề ra các nhiệm vụ, giải pháp toàn diện trên các trục nội dung CCHC gồm cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa hành chính; công tác chỉ đạo, điều hành và tuyên truyền CCHC.

Việc thực hiện Kế hoạch CCHC nhằm mục tiêu tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch CCHC giai đoạn 2016 - 2020 của Chính phủ và UBND tỉnh; đẩy mạnh CCHC, xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, năng động, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả; góp phần xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.

 Đáng chú ý, Kế hoạch đã đề ra các chỉ tiêu rất cụ thể, làm cơ sở để kiểm tra, theo dõi, đánh giá, định lượng kết quả công tác CCHC như: 100% văn bản quy phạm pháp luật do Trung ương ban hành trong năm 2019 được triển khai kịp thời; 100% thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh được công bố kịp thời; 100% số xã, phường, thị trấn thực hiện cơ chế tự chủ về biên chế và kinh phí quản lý hành chính; 100% văn bản không thuộc chế độ mật trình UBND tỉnh dưới dạng điện tửcung cấp trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đối với 100% các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh có trong danh mục được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 877/QĐ-TTg ngày 18/7/2018; 100% sở, ban, ngành, UBND cấp huyện áp dụng, duy trì có hiệu quả Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tromg đó có 30% sở, ban, ngành, UBND cấp huyện chuyển đổi áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và công bố lại HTQLCL đúng quy định...

       Kế hoạch cũng đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị có liên quan, đồng thời xác định rõ sản phẩm đầu ra, thời gian hoàn thành từng nhiệm vụ.

Võ Lai

Đăng bởi : Administrator Account Ngày đăng : 19/12/2018 Lượt xem : 26
Quay Về

Tạp chí CS
Nông thôn mới
Xang dau
ket noi DN
Hướng dẫn DVC
Dịch vụ hành chính công- Bộ Công Thương
Cam nang xang E5
VBPL_KonTum