Bạn đang ở :   Tin tức > Thông Báo
    Đăng Nhập
Baner DGN
Góp ý web
Thủ tục hành chính
Email Kontum
VBPL_CP
Bộ Y tế
Thị trường nước ngoài
TMĐT
Đăng ký TMĐT
Da cap
San TMĐT
Baner dan hoi
eOffice
Tuyên truyền
Chung tay cải cách hành chính
LƯỢT TRUY CẬP
73.407
CHUNG TAY CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Kết quả xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008

 Kết quả xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của Sở Công Thương từ khi xây dựng đến nay đạt được một số kết quả:

 Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đã được Sở Công Thương xây dựng và triển khai từ năm 2009 đến nay được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cấp Giấy chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 2 lần: (lần 1) tại Quyết định số 2247/QĐ-TĐC, ngày 02/12/2009, (lần 2) theo Quyết định số 3160/QĐ – TĐC, ngày 28/12/2012.

 Phạm vi áp dụng bao gồm toàn bộ hoạt động liên quan đến thực hiện thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan: Số phòng thuộc Sở đưa vào áp dụng chung hệ thống/tổng số phòng hiện có: 7/7 phòng. Số đơn vị trực thuộc Sở: 02. Số đơn vị áp dụng hệ thống QLCL: 1 đơn vị (Chi cục Quản lý thị trường). Số lượng thủ tục hành chính TTHC đã xây dựng và áp dụng HTQLCL/tổng số TTHC: 119/119 TTHC.

Sở Công Thương đã ban hành đầy đủ các tài liệu theo yêu cầu của hệ thống văn bản bao gồm: chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng, sổ tay chất lượng, các quy trình bắt buộc theo TCVN ISO 9001:2008 và các quy trình, quy định cần thiết để kiểm soát quá trình công việc của cơ quan Sở. Các quy trình, quy định tác nghiệp đã cập nhật kịp thời, phù hợp với các văn bản pháp luật mới được ban hành.

Hàng năm Sở lập kế hoạch và gửi phiếu khảo sát sự hài lòng của tổ chức, công dân đối với chất lượng cung cấp dịch vụ hành chính của Sở Công Thương. Kết quả: 100% đơn vị được gửi phiếu khảo sát đều có ý kiến phản hồi nhận xét tốt, thời gian trả kết quả hồ sơ TTHC đúng hạn hoặc trước hạn, không có hồ sơ trả trễ hạn. 

Lãnh đạo phòng, công chức tham gia xử lý hồ sơ theo đúng yêu cầu của quy trình đã được xác định trong HTQLCL, trong đó tuân thủ đúng trình tự giải quyết hồ sơ theo các bước, thời gian quy định (ký giao, nhận hồ sơ theo mẫu Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ thực tế).

Sở đã kiện toàn lại Ban ISO của Sở Công Thương tại Quyết định 126/QĐ-SCT, ngày 14/9/2016, gồm 9 thành viên, trong đó Giám đốc sở làm trưởng ban, 01 Phó giám đốc sở làm đại diện lãnh đạo về chất lượng, đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn có liên quan làm thành viên.

 

 

 Những thuận lợi, khó khăn và nguyên nhân của những vấn đề tồn tại trong việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại cơ quan.

Thuận lợi:

Được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát, thường xuyên của lãnh đạo sở. Việc xây dựng, áp dụng, duy trì HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 được xác định là một trong những nhiệm vụ thường xuyên trong kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính của Sở Công Thương.

Trên cơ sở nhiệm vụ được giao, các phòng thuộc sở đã chủ động xây dựng mục tiêu chất lượng và kế hoạch thực hiện MTCL, phân công trách nhiệm công chức tham mưu giải quyết công việc rõ ràng, thống nhất và công khai minh bạch, nhất là trong giải quyết hồ sơ TTHC. Định kỳ rà soát các quy định TTHC kịp thời phát hiện những hạn chế, bất cập và đề xuất khắc phục những điểm không phù hợp trong vận hành và quá trình giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân.

Khó khăn và tồn tại, nguyên nhân:

Các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến TTHC thay liên tục, dẫn đến việc cập nhật, sửa đổi bổ sung quy trình ISO có lúc chưa kịp thời.

Võ Lai-VP

Đăng bởi : Bùi Thủ Ngày đăng : 30/09/2018 Lượt xem : 44
Quay Về

ket noi DN
Hướng dẫn DVC
Dịch vụ hành chính công- Bộ Công Thương
Cam nang xang E5
VBPL_KonTum
Tạp chí CS
Nông thôn mới
Xang dau