Bạn đang ở :   Tin tức > Thông Báo
    Đăng Nhập
Bộ Y tế
Thị trường nước ngoài
TMĐT
Đăng ký TMĐT
Da cap
San TMĐT
Baner dan hoi
eOffice
Tuyên truyền
Chung tay cải cách hành chính
Baner DGN
Góp ý web
Thủ tục hành chính
Email Kontum
VBPL_CP
LƯỢT TRUY CẬP
73.407
TIN CHUYÊN NGÀNH

Tình hình và kết quả công tác CCHC quý III năm 2018 tại Sở Công Thương

 Trong quý III năm 2018, Sở Công Thương tỉnh Kon Tum chú trọng tăng cường công tác cải cách hành chính trong hoạt động của cơ quan và đạt được một số kết quả nhất định như sau: 

 

Kế hoạch số 44/KH-SCT, ngày 05/07/2018 kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2018; Quyết định số 86/QĐ-SCT, ngày 05/7/2018 v/v thành lập tổ kiểm tra công tác cải cách hành chính và việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2018 của Sở Công Thương; Kế hoạch số 43/KH-SCT, ngày 03/7/2018 v/v khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, công dân đối với chất lượng cung cấp dịch vụ hành chính công của Sở Công Thương. Quyết định số 97/QĐ-SCT ngày 17/8/2018 về việc Thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại Chi cục Quản lý thị trường; Trung tâm Khuyến công- Xúc tiến thương mại&TVCN.

 Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính:

Cải cách thể chế:

          Trình UBND tỉnh cho chủ trương xây dựng 03 văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực ngành Công Thương (Quyết định ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Quy chế phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum, Quy chế quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công địa phương và quy định mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến công địa phương trên địa bàn tỉnh Kon Tum), hiện nay đang lấy ý kiến bằng văn bản của các cơ quan, tổ chức có liên quan, đồng thời lấy ý kiến thông qua Cổng thông tin điện tử của tỉnh.

Cải cách thủ tục hành chính:

Trình UBND tỉnh ban hành quyết định công bố thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung; thay thế và bãi bỏ TTHC ngành Công Thương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương và Ủy ban nhân dân cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum (Quyết định số 327/QĐ-UBND ngày 27/6/2018 và Quyết định 358/QĐ-UBND ngày 16/7/2018), theo đó số thủ tục hành chính được công bố ban hành mới: 11 TTHC; sửa đổi, bổ sung, thay thế: 05 TTHC; bãi bỏ: 20 TTHC.

Sở đã trình UBND ban hành công bố thủ tục hành chính mới ban hành/ bãi bỏ ngành Công Thương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương và Ủy ban nhân dân cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum đối với 54 TTHC cấp tỉnh, 03 TTHC cấp huyện (Tờ trình số 84/TTr-SCT, ngày 29/8/2018).

Thực hiện cơ chế một cửa, một của liên thông:

Từ ngày 01/06 đến ngày 31/08/2018: Tổng số hồ sơ yêu cầu giải quyết TTHC: 65, trong đó: số hồ sơ mới tiếp nhận: 53, số hồ sơ từ kỳ trước chuyển qua: 12. Số hồ sơ đã giải quyết đúng hạn: 62 (01 hồ sơ trả qua dịch vụ bưu chính công ích). Số hồ sơ đang giải quyết chưa đến hạn: 03

Tình hình triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: tiếp nhận 12/65 hồ sơ trong đó (số hồ sơ giải quyết đúng hạn: 10; số hồ sơ chưa đến hạn: 02).

* Phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm:

- Báo cáo theo dõi thi hành pháp luật năm 2018

- Báo cáo thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định pháp luật về phòng chống tham nhũng.

- Xây dựng Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2019; Kế hoạch CCHC nhà nước năm 2019.

- Báo cáo sơ kết, đánh giá kết quả xây dựng, áp dụng, duy trì Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 từ khi bắt đầu xây dựng và áp dụng cho đến nay.

- Hướng dẫn tổ chức việc đánh giá phân loại cán bộ, công chức, viên chức và bình xét khen thưởng năm 2018.

- Thành lập Hội đồng chấm điểm CCHC của Sở năm 2018.

- Tổ chức tự kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện CCHC của Sở.

Võ Lai-TT VP

kèm theo báo cao: tại đây

Đăng bởi : Bùi Thủ Ngày đăng : 10/09/2018 Lượt xem : 136
Quay Về

Xang dau
ket noi DN
Hướng dẫn DVC
Dịch vụ hành chính công- Bộ Công Thương
Cam nang xang E5
VBPL_KonTum
Tạp chí CS
Nông thôn mới