Bạn đang ở :   Tin tức > Thông Báo
    Đăng Nhập
San TMĐT
Baner dan hoi
eOffice
Tuyên truyền
Chung tay cải cách hành chính
Baner DGN
Góp ý web
Thủ tục hành chính
Email Kontum
VBPL_CP
Bộ Y tế
Thị trường nước ngoài
TMĐT
Đăng ký TMĐT
Da cap
LƯỢT TRUY CẬP
73.407
TIN CHUYÊN NGÀNH

Thông báo mời thầu( Chương trình TMĐT quốc gia năm 2018)

Căn cứ Quyết định số 231/QĐ-STC ngày 30/8/2018 của Sở Tài chính về Phê duyệt Dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Mua sắm phần mềm thực hiện Đề án xây dựng phần mềm dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Công Thương tỉnh Kon Tum thuộc chương trình thương mại điện tử quốc gia năm 2018 của Sở Công Thương;

 Tên bên mời thầu: Sở Công Thương tỉnh Kon Tum

Địa chỉ: Số 494 Trần Phú, Tp. Kon Tum, tỉnh Kon Tum

Điện thoại/fax/email: 02603862060/02603862508

Mã số thuế: 1048182

Đề nghị Báo Đấu thầu đăng tải thông báo mời chào hàng với nội dung sau:

1. Tên gói thầu: Mua sắm phần mềm  thực hiện “Đề án: Xây dựng phần mềm dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Công Thương tỉnh Kon Tum” thuộc Chương trình phát triển TMĐT quốc gia năm 2018.

- Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa      

-       Giá gói thầu: : 494.000.00 đồng ( Bằng chữ:Bố trăm chín mươi bốn triệu đồng chẵn).

-       Nội dung chính của gói thầu: Xây dựng và hướng dẫn doanh nghiệp quản lý vận hành phần mềm bán hàng Online bằng phương thức đa kênh.

-       Thời gian thực hiện hợp đồng:  60 ngày làm việc (kể từ ngày ký hợp đồng)

2. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Mua sắm  phần mềm thực hiện  “Đề án: Xây dựng phần mềm dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Công Thương tỉnh Kon Tum” thuộc Chương trình phát triển TMĐT quốc gia năm 2018.

3. Nguồn vốn:  Ngân sách nhà nước cấp năm 2018

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu:  Một giai đoạn, 01 túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSYC: Từ  08 giờ 00 phút , ngày 13  tháng 9  năm 2018 đến trước 15 giờ 00 phút, ngày 20 tháng 9 năm 2018 (trong giờ hành chính)

7. Địa điểm phát hành HSYC:  Sở Công Thương tỉnh Kon Tum, Số 494 Trần Phú, TP, Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Điện thoại: 02603862060, Fax: 02603862508; Email: socongthuongkt@gmail.com

8. Giá bán 01 bộ HSYC: 1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng chẵn)

9. Bảo đảm dự thầu: 6.000.000 đồng (Bằng chữ:Sáu triệu đồng chẵn) bằng tiền mặt

10. Thời điểm đóng thầu: 15 giờ 00 phút, ngày 20  tháng 9 năm 2018.

11. Thời điểm mở thầu: 15 giờ 30 phút, ngày 20  tháng 9  năm 2018.

 

 Phòng QLTM- Sở Công Thương

Đăng bởi : Bùi Thủ Ngày đăng : 10/09/2018 Lượt xem : 148
Quay Về

Cam nang xang E5
VBPL_KonTum
Tạp chí CS
Nông thôn mới
Xang dau
ket noi DN
Hướng dẫn DVC
Dịch vụ hành chính công- Bộ Công Thương