Bạn đang ở :   Tin tức > Thông Báo
    Đăng Nhập
Baner dan hoi
eOffice
Tuyên truyền
Chung tay cải cách hành chính
Baner DGN
Góp ý web
Thủ tục hành chính
Email Kontum
VBPL_CP
Bộ Y tế
Thị trường nước ngoài
TMĐT
Đăng ký TMĐT
Da cap
San TMĐT
LƯỢT TRUY CẬP
73.407
CHUNG TAY CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Báo cáo kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2018

LinkClick.aspxThực hiện Kế hoạch số 33/KH-UBND, ngày 05/01/2018 của UBND tỉnh Kon Tum về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

 

Trong 7 tháng đầu năm 2018, Sở Công Thương đã tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 03 Quyết định về công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ ngành Công Thương thuộc thẩm quyết giải cấp tỉnh, UBND cấp huyện, theo đó số thủ tục hành chính (TTHC) được công bố ban hành mới: 11 TTHC; sửa đổi, bổ sung, thay thế: 15 TTHC; bãi bỏ: 20 TTHC.

Qua rà soát, đánh giá đối với các thủ tục hành chính thường xuyên giao dịch trong 7 tháng đầu năm 2018, kết quả như sau:

- Tổng số TTHC được rà soát: 15 TTHC thuộc các nhóm lĩnh vực Xúc tiến thương mại, Công nghiệp, Lưu thông hàng hóa, An toàn thực phẩm, Cạnh tranh.

- Tổng số TTHC đề nghị sửa đổi: 01 TTHC

Quá trình rà soát còn gặp một số khó khăn: Công chức được phân công đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC chưa được tập huấn, trong quá trình triển khai thực hiện những điểm mới quy định tại Nghị định số 92/2017/NĐ-CP, ngày 07/8/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính, Thông tư số 02/2017/TT-VPCP, ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính còn lúng túng, nhất là việc thống kê rà soát, đánh giá TTHC theo Phụ lục VIII, IX Thông tư số 02/2017/TT-VPCP.

Nội dung báo cáo: Tại đây

Phụ lục kèm theo: Tại đây

Võ Lai

Đăng bởi : Bùi Thủ Ngày đăng : 09/08/2018 Lượt xem : 155
Quay Về

VBPL_KonTum
Tạp chí CS
Nông thôn mới
Xang dau
ket noi DN
Hướng dẫn DVC
Dịch vụ hành chính công- Bộ Công Thương
Cam nang xang E5