Bạn đang ở :   Tin tức > Thông Báo
    Đăng Nhập
Tuyên truyền
Chung tay cải cách hành chính
Baner DGN
Góp ý web
Thủ tục hành chính
Email Kontum
VBPL_CP
Bộ Y tế
Thị trường nước ngoài
TMĐT
Đăng ký TMĐT
Da cap
San TMĐT
Baner dan hoi
eOffice
LƯỢT TRUY CẬP
73.407
VĂN PHÒNG

Sở Công Thương tỉnh Kon Tum vừa ban hành kế hoạch tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2018.

 Nội dung tuyên truyền sẽ tiếp tục thông tin kịp thời, đầy đủ các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản quy phạm pháp luật, các thủ tục hành chính đã được sửa đổi bổ sung... Nội dung triển khai chủ yếu như sau:  

 

1. Nội dung tuyên truyền đối với CB,CC,VC thuộc Sở:

- Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về một số vấn đề  về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập;

- Nghị quyết số 35/NQ-CP, ngày 16/05/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020; Chỉ thị số 26-TTg, ngày 06/06/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP, ngày 16/05/2016 của Chính phủ; Nghị quyết số 19/2017/NQ-CP, ngày 06/02/2017 của Chính phủ tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017 định hướng đến năm 2020;

- Nghị định số 92/2017/NĐ-CP, ngày 07/08/2017 của Chính Phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

- Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg, ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích;

- Quyết định số 2460/QĐ-BNV, ngày 10/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chín hành nước giai đoạn 2017-2020;

- Quyết định số 3490/QĐ-BNV, ngày 10/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt Đề án “Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020”;

- Kế hoạch số 995/KH-UBND, ngày 18/5/2016 của UBND tỉnh Kon Tum về cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch số 3335/KH-UBND, ngày 08/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2018;

- Tuyên truyền kết quả xếp hạng chỉ số cải cách hành chính hàng năm của tỉnh Kon Tum; kết quả cải cách hành chính  của các Sở, ngành; các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công (PAPI), chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI)…

 

 

          * Hình thức triển khai:

 

  - Quán triệt nội dung, kế hoạch thực hiện, nhiệm vụ CCHC của tỉnh, của Sở cho toàn thể CB,CC,VC trong đơn vị thông qua các cuộc họp, giao ban cơ quan, sinh hoạt của các tổ chức Đảng, đoàn thể.

          - Lồng ghép tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt “Ngày pháp luật” định kỳ của Sở tại đơn vị.

          - Gửi tài liệu tuyên truyền cho cán bộ, công chức, viên chức để nghiên cứu trên hệ thống Eoffice của đơn vị.

          - Thông tin trên Trang TTĐT của Sở Công Thương.

          2. Nội dung tuyên truyền đối với người dân và doanh nghiệp:

          - Các chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước có liên quan đến người dân, doanh nghiệp;

          - Công bố, công khai các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở tại trụ sở cơ quan và trên Trang thông tin điện tử của Sở.

          - Việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.

          - Về công tác khảo sát mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính; Hướng dẫn người dân, tổ chức sử dụng dịch vụ hành chính công trực tuyến của Sở.

          - Việc ứng dụng CNTT  trong cải cách thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3. Hướng dẫn, truy cập về thủ tục hành chính qua mạng internet, cách thức phản ánh kiến nghị về quy định hành chính theo Nghị định 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 về tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định liên quan đến thủ tục hành chính.

          *Hình thức triển khai:

          - Niêm yết các quy trình giải quyết thủ tục hành chính tại trụ sở làm việc của cơ quan (nội dung các thủ tục được công khai phải đầy đủ, đảm bảo đúng quy định pháp luật hiện hành; hình thức công khai rõ ràng, thuận lợi cho việc tìm hiểu).

          - Thường xuyên cập nhật các thủ tục hành chính đã được sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ đăng lên Trang TTĐT của Sở.

 

 

          Việc tăng cường công tác tuyên truyền nội dung cải cách hành chính nhằm nâng cao trách nhiệm thực hiện kế hoạch cải cách hành chính của cán bộ, công chức trong quá trình thực thi công vụ, nhiệm vụ, đảm bảo phục vụ ngày càng tốt hơn cho người dân; nâng cao sự hiểu biết của người dân, tổ chức, doanh nghiệp về cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, qua đó góp phần tham gia giám sát quá trình thực thi công vụ của cán bộ, công chức./.

 

Đăng bởi : Administrator Account Ngày đăng : 02/04/2018 Lượt xem : 265
Quay Về

Tạp chí CS
Nông thôn mới
Xang dau
ket noi DN
Hướng dẫn DVC
Dịch vụ hành chính công- Bộ Công Thương
Cam nang xang E5
VBPL_KonTum