Bạn đang ở :   Tin tức > Thông Báo
    Đăng Nhập
Baner dan hoi
eOffice
Tuyên truyền
Chung tay cải cách hành chính
Baner DGN
Góp ý web
Thủ tục hành chính
Email Kontum
VBPL_CP
Bộ Y tế
Thị trường nước ngoài
TMĐT
Đăng ký TMĐT
Da cap
San TMĐT
LƯỢT TRUY CẬP
73.407
CHUNG TAY CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Nghị định số 113/2017/NĐ-CP về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất

 Ngày 09 tháng 10 năm 2017 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 113/2017/NĐ-CP về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất.

 Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 25 tháng 11 năm 2017 và thay thế Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất và Nghị định số 26/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2008/NĐ-CP.

Theo đó, Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất về: Yêu cầu chung để đảm bảo an toàn trong sản xuất, kinh doanh hóa chất; hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp; điều kiện, hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp; điều kiện sản xuất, kinh doanh tiền chất công nghiệp; hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất công nghiệp. Bên cạnh đó, Nghị định đã  quy định về hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp, điều kiện, hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp Giấy phép sản xuất, kinh doanh hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp; hóa chất cấm, hóa chất độc; kế hoạch, biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất; khoảng cách an toàn đối với cơ sở hoạt động hóa chất nguy hiểm; phân loại hóa chất, phiếu an toàn hóa chất; khai báo hóa chất, thông tin về hóa chất; huấn luyện an toàn với hóa chất.

Ngoài ra, so với Nghị định số 108/2008/NĐ-CP và Nghị định 26/2011/NĐ-CP, Nghị định 113/2017/NĐ-CP đã có sự thay đổi trong việc ban hành các Phụ lục danh mục hóa chất gồm:

+ Phụ lục I: Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực Công nghiệp (với 819 chất; trong đó bao gồm các hóa chất thuộc 02 tiểu mục Tiền chất công nghiệp nhóm 1 và Tiền chất công nghiệp nhóm 2);

+ Phụ lục II: Danh mục hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực Công nghiệp (với 217 chất; trong đó bao gồm Hóa chất thuộc Công ước Rotterdam, Hóa chất thuộc Công ước Stockholm và Hóa chất khác);

+ Phụ lục III: Danh mục hóa chất cấm (với 18 chất và hợp chất);

+ Phụ lục IV: Danh mục hóa chất nguy hiểm phải xây dựng Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất (bao gồm Bảng 1 với 271 chất và hợp chất; Bảng 2 chia thành 04 nhóm hóa chất nguy hại cho sức khỏe, nguy hại vật chất, nguy hại cho môi trường và nguy hại khác);

+ Phụ lục V: Danh mục hóa chất phải khai báo (với 1156 chất và hợp chất)./.

Cụ thể, chi tiết Nghị định số 113/2017/NĐ-CP xem và tải về tại đây.

Đăng bởi : Administrator Account Ngày đăng : 26/10/2017 Lượt xem : 384
Quay Về

Nông thôn mới
Xang dau
ket noi DN
Hướng dẫn DVC
Dịch vụ hành chính công- Bộ Công Thương
Cam nang xang E5
VBPL_KonTum
Tạp chí CS