Đăng Nhập

Enter Title

   Đóng

QUY CHẾ

Quản lý sử dụng Trang thông tin điện tử Sở Công Thương tỉnh Kon Tum trên mạng Internet

(Ban hành kèm theo Quyết định số 244/QĐ-SCT ngày 26 tháng 03 năm 2012 của Giám đốc Sở Công Thương)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng.

          1. Quy chế này quy định về quản lý và sử dụng Trang thông tin điện tử Sở Công Thương tỉnh Kon Tum(sau đây gọi tắt là website) trên mạng Internet bao gồm: quản lý, cung cấp thông tin, dịch vụ công, công tác biên tập và cập nhật thông tin cho website.

          2.  Quy chế này áp dụng cho các cá nhân, đơn vị tham gia khai thác và sử dụng dịch vụ của website(sau đây gọi chung là cá nhân, đơn vị).

          Điều 2. Giải thích từ ngữ.

          Trong quy chế này, các thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1.     Website: Là nơi tập hợp, cung cấp và trao đổi thông tin phục vụ công tác trên môi trường mạng.

2.     Cơ sở dữ liệu: Là tập hợp các cở sở dử liệu được sắp xếp, tổ chức để truy cập, khai thác, quản lý và truy cập nhật thông qua phương tiện điện tử.

3.     Tích hợp dữ liệu: Là quá trình thu thập, lưu trữ, liên kết các cơ sở dữ liệu tác nghiệp và điều hành; cung cấp và chia sẽ các thông tin chung; truyền tải các thông tin quản lý bao gồm các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hành chính do các cơ quan có thẩm quyền ban hành.

4.     Dịch vụ hành chính công: Là những dịch vụ liên quan đến hoạt động thực thi pháp luật, không nằm mục tiêu lợi nhuận, do cơ quan nhà nươc có thẩm quyền giao cho tổ chức, cá nhân dưới hình thức các loại giấy tờ có giá trị pháp lý trong các lĩnh vực mà Sở quản lý.

5.     Dịch vụ hành chính công trực tuyến: Là các dịch vụ hành chính công được thực hiện trên môi trường mạng Internet.

Điều 3. Địa chỉ Website(tên miền) của Sở Công Thương tỉnh Kon Tum là: http://sct.kontum.gov.vn.

Điều 4. Chức năng nhiệm vụ Website.

1.     Website có chức năng cung cấp, trao đổi thông tin chính thức, công khai, theo đúng chức năng, nhiệu vụ của Sở trên môi trường mạng Internet.

2.     Nhiệm vụ của Website:

a)     Cung cấp đầy đủ, chính xác và kịp thời các thông tin về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Văn bản của Bộ Công Thương, các chỉ thị, nghị quyết của Tỉnh ủy, quy định của UBND tỉnh Kon Tum có liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ của Sở; thông tin hoạt động của Sở như: lịch làm việc, hội nghị, các cuộc họp triển khai công tác của Ngành, hoạt động của chi bộ và các tổ chức đoàn thể của Sở;

b)    Tuyên truyền phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản  hành chính có liên quan về chức năng,  nhiệm vụ của Sở, ý kiến kết luận của Giám đốc Sở tại các cuộc họp do Giám đốc Sở chủ trì.

c)     Cung cấp các dịch vụ hành chính của Sở.

d)    Các thông tin hoạt động của Chị cục Quản lý thị trường, Trung tâm Khuyến công & TVPTCN, phòng Kinh tế- Hạ tầng các huyện, phòng Kinh tế Thành phố có liên quan đến hoạt động của Sở.

Điều 5. Nguồn cung cấp thông tin cho Website.

1. Các cá nhân đơn vị liên quan có trách nhiệm cung cấp nội dung thông tin theo quy định tại Điều 8 của Quy chế này.

2.   Cán bộ, công chức, viên chức có trách nhiệm viết và gửi tin, bài(bài nghiên cứu, bài viết chuyên sâu) về lĩnh vực hoạt động của Sở và các thông tin khác phù hợp với nhiệm vụ chuyên môn.

3.     Phân công cung cấp nguồn tin thuyền xuyên:

a)     Văn phòng Sở: Chánh văn phòng cung cấp các thông tin về tổ chức, bộ máy, chức năng nhiệm vụ và cán bộ, công chức, viên chức của Sở, lịch làm việc, thông báo kết luận của Giám đốc Sở và các hoạt động khác của Sở thuộc chức năng theo dõi của Văn phòng.

Phân công Phó Chánh Văn phòng(là phó ban biên tập Website) duyệt và đăng thông tin nội dung niêu tại điểm a này lên Website và chịu trách nhiệm trước Giám đốc và Trưởng ban biên tập Website về nội dung tin đã đăng.

b)    Các phòng ban chuyên môn, các đơn vị trực thuộc có trách nhiệm cung cấp các văn bản qui phạm pháp luật, các văn bản chỉ đạo, điều hành của cấp trên; Các văn bản hướng dẫn, triển khai của Sở, các thông tin liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của phòng, đơn vị mình.

c)     Khuyến khích các phòng kinh tế - Hạ tầng các huyện, Phòng kinh tế Thành phố tham gia viết bài cho Website của Sở.

Điều 6. Quản lý Website.

1.     Website Sở hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Sở hoặc Trưởng ban biên tập Website.

2.     Ban Biên tập Website được quy định tại Chương II của quy chế này: Chịu trách nhiệm biên tập và quản lý nội dung thông tin lên Website của Sở.

3.     Chuyên viện Quản trị mạng(phụ trách kỹ thuật) có trách nhiệm quản trị Website; Thực hiện các biện pháp kỹ thuật đảm bảo an toàn, an ninh cho hoạt động của Website; theo dõi về kỹ thuật trong việc xuất bản thông tin lên website sau khi Ban biên tập duyệt; nghiên cứu, đề xuất kế hoạch nâng cấp phát triển website của Sở khi cần thiết.

Điều 7. Kinh phí cho Website và chế độ nhuận bút, thù lao thực hiện Website Sở Công Thương.

Kinh phí nâng cấp và duy trì hoạt động thường xuyên của Website, công tác quản trị, nhuận bút, thù lao cho tác giả, cộng tác viên, biên tập viên của website được cân đối trong dự toán chi từ nguồn kinh phí được duyệt cấp hàng năm của Sở. Mức chi do Giám đốc Sở quyết định trên cơ sở thực hiện theo quy định hiện hành

Chương II

NỘI DUNG THÔNG TIN, CUNG CẤP VÀ CẬP NHẬT THÔNG TIN CHO WEBSITE

Điều 8. Quy định về nội dung thông tin được cấp trên Website.

Các thông tin cung cấp trên Website của sở thực hiện theo quy định Luật công nghệ thông tin; các văn bản quy phạm pháp luật khác của nhà nước.Cụ thể như sau:

1.     Giới thiệu.

Yêu cầu nội dung và thể hiện :

-         Quyết định thành lập.

-         Sở đồ tổ chức bộ máy của Sở.

-         Phân công nhiệm vụ: Giới thiệu về bộ máy tổ chức, chức năng nhiệm vụ của các phòng ban chuyên môn, các đơn vị trực thuộc về chức danh của cán bộ, công chức, viên chức trong Sở.

2.     Hướng dẫn nghiệp vụ (Bao gồm Văn phòng Sở, Các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc Sở).

Yêu cầu nội dung và thể hiện: theo chức năng nhiệm vụ của mình.

3.     Quy hoạch kế hoạch.

Yêu cầu nội dung và thể hiện:

-         Danh sách các quy hoạch của ngành công thương và các quy hoạch của Sở Công thương tỉnh Kon tum về lĩnh vực mình quản lý.

-         Các kế hoạch kiểm tra theo quy định của pháp luật về lĩnh vực mình

quản lý.

4.     Thông tin dự án.

Yêu cầu nội dung và thể hiện:

-         Danh sách các dự án chuẩn bị đầu tử, dự án đang truyển khai, dự án hoàn thành.

-         Mỗi dự án cần có thông tin tối thiểu như sau: Tên dự án, chủ đầu tử, vốn, địa điểm, thời gian thực hiện …

5.     Mục hướng dẫn thủ tục hành chính.

Bao gồm toàn bộ các thủ tục hành chính có liên quan đến lĩnh vực và thẩm quyền xử  lý của Sở Công Thương

Yêu cầu nội dung và thể hiện công khai:

-         Danh sách tên các thủ tục hành chính hiện hành của Sở đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và công bố;

-         Cho phép người sử dụng tải về các biểu mẫu điện tử của các thủ tục hành chính(dịch vụ công trực tuyến mức 2);

-         Cho phép nâng cấp lên dịch vụ công trực tuyến các mức cao hơn trong thời gian thích hợp.

6.     Mục góp ý thử tực hành chính.

Cho phép người sử dụng tham gia góp ý về các thủ tục hành chính có liên quan đề xuất sữa đổi bổ sung cho phù hợp với thực tế.

7.     Cập nhật bài viết mới.

Yêu cầu  Thể hiện các bài viết mới cập nhật sẽ hiển thị trong mục này.

8.     Thông tin chung:

Yêu cầu nội dụng và thể hiện:

-         Lịch công tác: Yêu cầu nội dung và thể hiện tóm tắc các nhiệm vụ chính trong chương trình công tác hàng tuần, kế hoạch làm việc tháng, quý 6 tháng năm.

-         Văn bản điều hành: Thể hiện các văn bản chí đạo, điều hành với những nội dung thuộc lĩnh vực Sở quản lý đúng quy định pháp luật.

-         Văn bản pháp luật của ngành: Bao gồm các văn bản pháp luật có liên quan đến ngành công thương.

9.     Các thông tin khác.

Bao gồm các mục về Hỏi đáp, liên kết website, Thông báo … gồm các nội dung phù hợp với mục và có thể sữa đổi bổ sung cho phù hợp hơn.

          Điều 9. Ngôn ngữ trình bày và thông tin cung cấp cho Website.

1.     Ngôn ngữ trình bày:

a)     Ngôn ngữ chính trình bày thông tin lên website là tiếng Việt. Thống nhất chỉ sử dụng Bộ mã tiếng Việt Unicode, TVVN 6909-2001.

b)    Trên cơ sở thông tin tiếng Việt, có thể thiếp lập thêm chức năng dịch sang ngôn ngữ tiếng Anh.

2.     Thông tin không đáp ứng các quy định tài Điều 8 và khoản 1 mục a Điều này, khoản 1 Điều 10 sẽ không đủ điều kiện đăng tải trên Website. Các cá nhân, đơn vị đã gửi thông tin, có trách nhiệm chỉnh sữa cho phù hợp và gửi lên mạng cho Ban biên tập.

          Điều 10. Cơ chế cung cấp thông tin.

1.     Chuẩn bị tin bài:

Lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc có trách nhiệm duyệt nội dung thông tin do công chức, viên chức thuộc quyền của mình cung cấp; Cán bộ, công chức, viên chức tự chịu trách nhiệm về tin, bài, ảnh của mình. Bài viết gửi về hộp thư của Ban biên tập tại địa chỉ socongthuongkt@gmail.com để xem xét phê duyệt trước khi phát hành bản tin lên website(tệp văn bản soạn thảo bằng Microsoift Word; Hình ảnh và ảnh định dạng thông dụng jpg, gif, png…) Trong trường hợp không thể gửi qua thư điện tử thì có thể dùng USB, đĩa CD, DVD để chuyển thông tin cho Ban biên tập website của Sở. 

2.     Thời gian cung cấp tin:

a)     Các thông tin quy định tại Điều 8 của quy chế này phải được người  viết bài cung cấp ngay sau khi hoàn thành xong thông tin: Cụ thể:

-         Đối với tin tức, sự kiện: không quá 01 ngày làm việc kẻ từ khi diễn ra hoạt động, sự kiện.

-         Đối văn bản, quy định do Sở ban hành: không quá 02 ngày làm việc sau khi lãnh đạo Sở ký ban hành văn bản.

-         Đối với các hoạt động của ngành không quá 02 ngày làm việc sau khi hoạt động đó kết thúc.

-         Đối với thông tin thống kê: theo tháng, quí, năm chậm nhất vào ngày 30 của tháng đó.

b)    Niếu có thay đổi nội dung các thông tin được quy định tại các khoản 1,2,3,4,5,6 và 8 Điều 8 của Quy chế này, các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc có trách nhiệm phải cung cấp lại thông tin cho Ban Biên tập để các thông tin được cập nhật lại kịp thời.

3.     Định mức thông tin:

Mỗi phòng, đơn vị trực thuộc phải đảm bảo định mức cung cấp thông tin cho Website với số lượng bài viết tối thiểu tính trong 01 tháng do Trưởng ban biên tập Website quy định (tin, bài của tập thể cá nhân thuộc các phòng và đơn vị trực thuộc sưu tầm và tự viết).

Điều 11. Trách nhiệm của tổ chức, cung cấp và cập nhật thông tin

1.     Các phòng, đơn vị trực thuộc có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác và kịp thời cho website của Sở các nội dung thông tin được quy định tại điều 8 của quy chế này, thuộc lĩnh vực do phòng, đơn vị mình quản lý;

2.     Các thông tin giải đáp các câu hỏi của tổ chức và công dân về các vấn đề có liên quan thuộc lĩnh vực nào thì phòng, đơn vị phụ trách lĩnh vực đó phải cung cấp nhanh chóng, kịp thời và chính xác theo quy định;

3.     Trưởng các phòng ban chuyên môn, đơn vị trực thuộc, Ban biên tập Website của sở chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở về những thông tin cung cấp cho website; các tin, bài bảo đảm tính chính xác và không được vi phạm các quy định về bảo mật.

4.     Mỗi phòng, đơn vị trực thuộc có trách nhiệm phân công công chức, viên chức thuộc đơn vị mình phụ trách cung cấp thông tin cho website; tiếp nhận các ý kiến của tổ chức và công dân để tham mưu cho Lãnh đạo Sở trả lời theo thẩm quyền về lĩnh vực quản lý của mình.

5.     Các phó giám đốc phụ trách các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức cung cấp và cập nhật thông tin trên website của Sở.

Chương III

CÔNG TÁC BIÊN TẬP WEBSITE

Điều 12. Ban biên tập Website.

Ban biên tập website do Giám đốc Sở quyết định thành lập gồm Trưởng Ban, Phó Ban biên tập và các thành viên.

Điều 13. Chức năng nhiệm vụ của ban biên tập Website.

1.     Chức năng:

Ban biên tập Website có chức năng tham mưu giúp Giám đốc trong việc tổ chức viết bài, biên tập, đưa tin và quản lý các thông tin có liên quan trên website, bảo đảm website hoạt động thường xuyên, liên tục và hợp pháp.

2.     Nhiệm vụ:

a)     Tổ chức viết tin bài, khai thác thông tin từ các hoạt động thường xuyên của Sở và từ các đơn vị có liên quan đến hoạt động của Sở để đảm bảo cho website luôn hoạt động có chất lượng, thường xuyên và hợp pháp.

b)    Tiếp nhận các thông tin do các phòng, đơn vị trực thuộc tổ chức, cá nhân gửi về theo quy định của Điều 10 của quy chế này; tổ chức biên tập, duyệt nội dung thông tin, hình thức trình bày, tính thẩm mỹ và tính chính xác của thông tin;

c)     Giám sát hoạt động kỹ thuật vận hành của Website nhằm đảm bảo hoạt động liên tục, kịp thời đối với thông tin tích hợp và phương hướng phát triển mở rộng;

d)    Theo dõi đôn đốc các phòng, đơn vị trực thuộc thường xuyên cung cấp thông tin, hoạt động cho website;

e)     Thành viên của Ban biên tập làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Mức thù lao cho các thành viên Ban biên tập do Giám đốc Sở quyết định theo đề nghị của Trưởng Ban biên tập và Chánh văn phòng Sở.

Điều 14. Trách nhiệm của Trưởng ban, Phó ban và các thành viên Ban biên tập Website và cán bộ cung cấp thông tin.

1.     Trưởng ban biên tập.

-         Chỉ đạo điều hành hoạt động của Ban biên tập và chịu trách nhiệm toàn bộ về hoạt động và nội dung thông tin của Website.

-         Định hướng nội dung, phát triển của Website.

-         Duyệt bài trước khi đưa lên Website.

-         Có trách nhiệm phân công nhiệm vụ các thành viên Ban biên tập.

2.     Phó Ban biên tập: Thực hiện nhiệm vụ do Trưởng ban phân công, thay mặt Trưởng ban Biên tập điều hành hoạt động của Website khi được ủy quyền.

3.     Các thành viên Ban biên tập:

-   Nhiệm vụ cụ thể do Trưởng ban phân công. Các thành viên phải chịu trách nhiệm trước Trưởng ban biên tập về từng mặt công việc được phân công;

-   Cùng Trưởng ban tổ chức nội dung tin bài và giời thiệu người viết tin, bài khi xét thấy cần thiết;

-   Đề xuất với Trưởng ban về thiết kế, cải tiến nâng cấp giao diện Website và các nội dung khác có liên quan đến hoạt động của Website.

Điều 15. Quy trình biên tập thông tin lên website.

Quy trình biên tập thông tin lên website được phân công cho các thành viên trong Ban biên tập như sau:

   Bước 1: Tổng hợp và biên tập thông tin(Được biên tập theo quy định tại Điều 10 của Quy chế này).

 Bước 2: Xác thực thông tin và đăng tải thông tin.

Chức năng là do Trưởng Ban biên tập hoặc cán bộ được ủy quyền nhằm kiểm tra lại tính chính xác của thông tin lần cuối. Sau đó thực hiện đăng tải thông tin lên website.

Chương IV

KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 16. Khen thưởng.

Cá nhân, tập thể thực hiện tốt Quy chế này, có nhiều đóng góp cho hoạt động của Website, tùy theo thành tích cụ thể, được khen thưởng theo quy định. Công tác đưa thông tin lên website của các phòng, đơn vị trực thuộc được đánh giá là một tiêu chí thi đua hàng năm.

Điều 17. Xử lý vi phạm.

Cá nhân tập thể làm trái với nội dung của Quy chế này và các quy định của pháp luật có liên quan thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định.

Chương V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 18. Giao cho Văn phòng Sở và Ban biên tập Website có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc tổ chức triển khai, hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức thực hiện đúng nội dung Quy chế này.

Điều 19. Những quy định trước đây trái với nội dung Quy chế này điều bải bỏ.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị thủ trưởng các phòng ban chuyên môn, các đơn vị trực thuộc phản ánh về Văn phòng sở và Ban biên tập Website để tổng hợp, trình Giám đốc xem xét giải quyết./.

Xang dau
ket noi DN
Hướng dẫn DVC
Dịch vụ hành chính công- Bộ Công Thương
Cam nang xang E5
VBPL_KonTum
Tạp chí CS
Nông thôn mới