LƯỢT TRUY CẬP
73.407
9:52 SA | 01/01/2018

 Thanh tra, kiểm tra, giám sát là một nhiệm vụ quan trọng không thể thiếu trong nội dung QLNN của cơ quan nhà nước. Đó là công tác thanh tra việc thực hiện chức năng QLNN đối với khu, cụm công nghiệp; thanh tra việc chấp hành pháp luật của các doanh nghiệp, các đơn vị kinh doanh hạ tầng và các tổ chức khác có liên quan. Vì vậy, cần thống nhất nhận thức về vai trò, nội dung của công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát của cơ quan QLNN chuyên ngành; trên cơ sở đó thể chế hoá công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của các khu, cụm công nghiệp bằng quy chế thanh tra, kiểm tra, giám sát.

9:45 SA | 01/01/2018

 Cùng với tiến trình CNH-HĐH đất nước, phát triển khu, cụm công nghiệp ngày càng tăng cả về số lượng và quy mô với hàm lượng công nghệ cao. Vì vậy, để nâng cao đội ngũ QLNN trong thời gian đến cần tập trung một số nội dung sau:

10:31 CH | 30/12/2017

 Bổ sung và hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan QLNN khu, cụm công nghiệp địa phương theo hướng tăng cường phân cấp, ủy quyền gắn chặt với cơ chế phân công trách nhiệm và phối hợp rõ ràng, minh bạch giữa các cơ quan Trung ương và địa phương, khắc phục sự chồng chéo chức năng nhiệm vụ, đảm bảo đủ thẩm quyền và nguồn lực, có cơ chế giám sát, thanh tra, kiểm tra thường xuyên với các chế tài xử phạt thích đáng…

10:29 CH | 30/12/2017

 Về tổ Sắp xếp tổ chức lại bộ máy QLNN chuyên ngành ở Tỉnh thống nhất, đảm bảo nguồn lực và thẩm quyền thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Nghị định 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ về quy chế quản lý KCN và Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ đã ban hành về quản lý, phát triển Cụm công nghiệp để đảm bảo đủ nguồn lực và thẩm quyền quản lý về quy hoạch, thành lập, mở rộng, đầu tư hạ tầng, sản xuất kinh doanh trong khu, CCN

-->

10:27 CH | 30/12/2017

 Môi trường và bảo vệ môi trường ở các khu, cụm công nghiệp đang là một vấn đề được quan tâm. Để bảo về môi trường trong các khu, cụm công nghiệp, nhà nước cần phải có chính sách và quy chế nghiêm ngặt về công tác xử lý chất thải của doanh nghiệp hoạt động trong các khu, cụm công nghiệp.

2:54 CH | 29/12/2017

 Đây là giải pháp vô cùng quan trọng quyết định sự thành công trong phát triển khu, cụm công nghiệp.Vì vậy, để hoàn thiện môi trường thu hút đầu tư trong thời gian đến cần tập trung một số nội dung sau:

2:53 CH | 29/12/2017

 Nhà đầu tư không mong muốn đầu tư vào một địa bàn không ổn định chính trị, có hệ thống luật pháp thay đổi tuỳ tiện bất lợi, không cởi mở, không chân thành, thiếu thiện ý và bất bình đẳng. Vì vậy, ban hành và thực thi pháp luật có liên quan đến phát triển khu, cụm công nghiệp, tạo hành lang pháp lý đồng bộ thống nhất, thuận lợi và bình đẳng phù hợp với pháp luật hiện hành là một nhiệm vụ quan trọng của cơ quan QLNN. Theo đó, cần tập trung vào một số nội chủ yếu sau:

2:50 CH | 29/12/2017

 Để thực hiện tốt vai trò QLNN đối với các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum trong thời gian đến, cần nhận thức đầy đủ các quan điểm sau đây:

3:50 CH | 23/12/2017

 Trước hết phải xác định việc xây dựng quy hoạch, kế hoạch là một nhiệm vụ cơ bản thực hiện chức năng QLNN đối với khu, cụm công nghiệp. Đây là vấn đề quan trọng và phức tạp, để hoàn thiện công tác này cần tập trung thực hiện một số nội dung cơ bản sau:

3:43 CH | 23/12/2017

 Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu là một trong những nội dung quan trọng của hoạt động khuyến công, nhằm phát hiện và tôn vinh các sản phẩm có chất lượng, có giá trị sử dụng cao, có tiềm năng phát triển sản xuất, mở rộng thị trường, đáp ứng được yêu cầu của người tiêu dùng. 

Trang 1 trong 2Đầu tiên    Trước   [1]  2  Tiếp   Cuối    

Hướng dẫn DVC
Dịch vụ hành chính công- Bộ Công Thương
Cam nang xang E5
VBPL_KonTum
Tạp chí CS
Nông thôn mới
Xang dau
ket noi DN
Website liên Kết