Bạn đang ở :   Giới thiệu > Phân công nhiệm vụ
    Đăng Nhập

 

   Đóng

SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH KON TUM

 

 

 

 

I. Chức năng, nhiệm vụ:

Sở Công Thương là cơ quan chuyên môn thuộc UBND Tỉnh; giúp UBND Tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công thương, bao gồm: cơ khí, luyện kim, điện, năng lượng mới, năng lượng tái tạo, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản, công nghiệp tiêu dùng, công nghiệp thực phẩm và công nghiệp chế biến khác, lưu thông hàng hóa trong tỉnh, xuất khẩu, nhập khẩu; thương mại biên giới, quản lý cạnh tranh; xúc tiến thương mại; thương mại điện tử, dịch vụ thương mại, hội nhập kinh tế; kiểm soát độc quyền, chống bán phá giá, chống trợ cấp, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, quản lý cụm, điểm công nghiệp trên địa bàn tỉnh, các hoạt động khuyến công, các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý của Sở.

Sở Công Thương chịu sự quản lý toàn diện và trực tiếp của UBND Tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Công Thương

  II. Lãnh đạo Sở:

1. Giám đốc: Ông Lê Như Nhất

Điện thoại: (0260) 3863255; 0905 117722

 Email: socongthuong-kontum@chinhphu.vn


Lĩnh vực phụ trách: 

- Phụ trách chung; lãnh đạo, quản lý và điều hành toàn bộ hoạt động của Sở Công Thương theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được UBND tỉnh giao.

-Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực: điện năng; dự án điện nông thôn; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, trung hạn của ngành; Các dự án, chủ trương thu hút đầu tư các lĩnh vực phát triển ngành công thương; Công tác tổ chức, cán bộ và Thi đua- khen thưởng của Sở; công tác thanh tra; là đầu mối giữ mối liên hệ thường xuyên với các sở, ngành, địa phương trên các mặt công tác.

- Trực tiếp phụ trách: Phòng Quản lý năng lượng, Thanh tra Sở

- Là người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở Công Thương.

- Thực hiện một số nhiệm vụ của Thành viên UBND tỉnh theo sự phân công của Chủ tịch UBND tỉnh.

2. Phó giám đốc:  Bà Huỳnh Thị Tuyết Nga        

Điện thoại: (0260) 3505887 DĐ: 0905072229

Email: ngasctkt@gmail.com

Lĩnh vực phụ trách: 

- Giúp Giám đốc phụ trách, theo dõi và chỉ đạo các lĩnh vực: hành chính văn phòng; kế hoạch – tài chính – tổng hợp; khuyến công, xúc tiến thương mại.

- Trực tiếp phụ trách: Phòng Kế hoạch- Tài chính- Tổng hợp; Trung tâm Khuyến công – Xúc tiến thương mại và Tư vấn công nghiệp; công tác Văn phòng.

- Chỉ đạo hoạt động Trang Thông tin điện tử Sở Công Thương.

- Các công việc khác theo sự phân công, ủy quyền của Giám đốc  Sở.

3. Phó Giám đốc: Nguyễn Thanh Hùng.

Điện thoại: 0972687279

- Giúp Giám đốc Sở theo dõi, chỉ đạo công tác quản lý nhà nước lĩnh vực: quản lý thương mại, xuất nhập khẩu; thường trực Ban chỉ đạo 389 tỉnh và giữ mối quan hệ phối hợp với Cục Quản lý thị trường tỉnh Kon Tum.

- Trực tiếp phụ trách: Phòng Quản lý thương mại; Tổ 04 của cơ quan.

- Các công việc khác theo sự phân công, ủy quyền của Giám đốc Sở.

4. Phó Giám đốc: Huỳnh Minh Chương.

Điện thoại: 0905812579

- Giúp Giám đốc Sở theo dõi, chỉ đạo công tác quản lý nhà nước lĩnh vực: quản lý công nghiệp; kỹ thuật - an toàn - môi trường; an toàn thực phẩm ngành Công Thương.

- Trực tiếp phụ trách: Phòng Quản lý công nghiệp; Phòng Kỹ thuật -An toàn - Môi trường.

- Các công việc khác theo sự phân công, ủy quyền của Giám đốc Sở.

III. Các phòng chuyên môn, Đơn vị trực thuộc.

STT

DANH SÁCH PHÒNG VÀ ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

I

Các phòng

1

Văn phòng Sở

2

Thanh tra Sở

3

Phòng Quản lý Thương mại

4

Phòng Quản lý Công nghiệp

5

Phòng Kế hoạch – Tài chính – Tổng hợp

6

Phòng Năng lượng

7

Phòng Kỹ Thuật An toàn – Môi trường

II

Đơn vị trực thuộc

1

Trung tâm khuyến công và Tư vấn phát triển Công nghiệp

2

Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Kon Tum

1.Văn phòng Sở:

 

Chánh văn phòng: Võ Thị Bích Hạnh

Điện thoại:  0260 3866140  DĐ: 0988269299 

Danh sách phòng:

Stt

Họ và tên

Chức vụ

1

Võ Thị Bích Hạnh

Chánh văn phòng

2    

3

Võ Thị Lai

Chuyên viên

4

Lê Ngọc Lâm

Chuyên viên

5

Nguyễn Đức Hải

Chuyên viên

6

Nguyễn Thị Tú Trinh

Văn thư

7

Nguyễn Xuân Đạt

Lái Xe

8

Trần Thị Nguyên Thủy

Nhân viên

Chức năng nhiệu vụ:

1.1. Công tác tổ chức - Cán bộ.

1.1.1. Tham mưu trình Giám đốc quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, điều động miễn nhiệm, kỷ luật, nâng lương, nâng ngạch tuyển dụng, nghỉ hưu theo chế độ, nghỉ thôi việc đối với cán bộ, công chức theo phân cấp quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh và quy định của pháp luật;

1.1.2. Tham mưu Quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế công chức và số lượng người làm việc, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc sở;

1.1.3. Tham mưu xây dựng quy hoạch cán bộ, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hàng năm đối với cán bộ, công chức của Sở và đơn vị trực thuộc; theo dõi quản lý cán bộ, công chức cơ quan, thực hiện các nhiệm vụ liên quan tới công tác lao động, tiền lương và các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp…;

1.1.4.  Tham mưu thực hiện công tác tổ chức bộ máy, tổ chức cán bộ, quản lý hồ sơ, lý lịch cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật và hướng dẫn viết kiểm điểm hàng năm đối với cán bộ, công chức. Tham mưu nhận xét, đánh giá cán bộ, công chức hàng năm theo quy định và theo phân cấp;

1.1.5. Tham mưu xây dựng tiêu chuẩn các chức danh trưởng, phó phòng thuộc sở và các đơn vị trực thuộc sở và tham mưu xây dựng Đề án để Giám đốc Sở trình cấp có thẩm quyền quyết định thành lập, giải thể, sáp nhập các phòng thuộc Sở và các đơn vị trực thuộc;

1.1.6.  Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng, kỷ luật của Sở và tổng hợp công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật của cơ quan và các đơn vị trực thuộc;

1.1.7.  Chủ trì soạn thảo, xây dựng bổ sung nội quy, quy chế làm việc và các quy định khác có liên quan đến trách nhiệm của Sở, đồng thời đôn đốc giám sát cán bộ, công chức, viên chức thực hiện Luật cán bộ, công chức, viên chức, Luật phòng chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nội quy, quy chế Cơ quan ban hành.

1.2. Công tác tổng hợp hành chính - Quản trị.

1.2.1. Tổng hợp xây dựng báo cáo định kỳ tháng, quý, 6 tháng, năm và các báo cáo đột xuất về công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động chung của cơ quan Sở;

1.2.2. Tham mưu xây dựng và triển khai thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ, nội quy, quy chế, sử dụng tài sản công và mua sắm, quản lý tài sản, thiết bị, đảm bảo phương tiện vật chất và các điều kiện cần thiết khác cho hoạt động của Sở;

1.2.3. Tham mưu triển khai thực hiện chương trình cải cách hành chính của Sở theo mục tiêu và nội dung chương trình cải cách hành chính của UBND Tỉnh;

1.2.4. Tham mưu cho lãnh đạo Sở thực hiện tốt Quy chế dân chủ theo Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập và các văn bản của Ban chỉ đạo tỉnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở;

1.2.5. Phối hợp tham mưu tiếp nhận và trả hồ sơ cho cá nhân, tổ chức liên quan đến nghiệp vụ chuyên môn mà Sở thụ lý giải quyết theo Quyết định số 90/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Đề án thực hiện cơ chế (một cửa) và một cửa liên thông tại cơ quan hành chính Nhà nước địa phương; về giải quyết thủ tục hành chính ngành Công thương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương  theo Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum; thực hiện chế độ báo cáo đột xuất, báo cáo định kỳ tháng, quý, năm theo quy định;

1.2.6. Tham mưu cho Lãnh đạo Sở thực hiện tốt công tác xây dựng giúp đỡ xã kết nghĩa theo nghị quyết 04 Tỉnh uỷ khoá XIII;

1.2.7. Chuẩn bị các điều kiện làm việc, hội họp, học tập và lễ tân, tiếp khách của Sở, thực hiện công tác đối nội, đối ngoại cho Sở;

1.2.8. Thực hiện công tác bảo vệ nội bộ, bảo vệ cơ quan, công tác bảo vệ an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy của Sở;

1.2.9. Phối hợp các phòng quản lý vận hành, khai thác, bảo vệ mạng máy tính nội bộ theo quyết định số: 645/QĐ-SCT, ngày 18/7/2012 của Sở Công Thương;

1.2.10. Theo dõi và giúp Lãnh đạo sở  xây dựng và đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch công tác tuần, công tác tháng, quý, năm của Sở. Tổng hợp đôn đốc các phòng đơn vị trực thuộc thực hiện các văn bản chỉ đạo và kết luận của Lãnh đạo sở tại các buổi làm việc và giao ban.

1.3. Công tác văn thư - Lưu trữ.

1.3.1. Tiếp nhận, đăng ký và trình Lãnh đạo Sở xử lý văn bản đến, chuyển giao cho các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc thực hiện sau khi có ý kiến xử lý của Lãnh đạo Sở. Theo dõi việc xử lý văn bản đến (văn bản yêu cầu phúc đáp) của các phòng;

1.3.2. Thực hiện công tác lưu trữ tài liệu, quản lý và phát hành văn bản đi, quản lý sử dụng con dấu của cơ quan theo quy định.

1.4. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

2.  Thanh tra Sở:

Chánh Thanh tra: Võ Ngọc An

Điện thoại: : 02603868639 DĐ 0905397577

Danh sách phòng:

Stt

Họ và tên

Chức vụ

1

Võ  Ngọc An

Chánh thanh tra

2

Nguyễn Hoàng

Phó chánh thanh tra

3

Phạm Thị Kim Ngân

Chuyên viên

Chức năng nhiệm vụ:

2.1. Tiếp dân.

2.1.1. Thanh tra phối hợp với Văn phòng Sở thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị, kịp thời giải quyết theo thẩm quyền các khiếu nại, tố cáo, trân trọng lắng nghe ý kiến của công dân để cải tiến, nâng cao hiệu quả công tác;

2.1.2. Ngày 20 hằng tháng, nếu trùng ngày thứ 7, chủ nhật hoặc ngày lễ, tết thì chuyển vào ngày hành chính kế tiếp để Giám đốc sở tiếp công dân tại phòng tiếp dân của Sở Công Thương theo quy định của pháp luật và thực hiện chế độ báo cáo với Lãnh đạo Sở và Thanh tra tỉnh về công tác tiếp công dân.

2.2. Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Thanh tra, kiểm tra theo ngành, lĩnh vực được phân công quản lý đối với tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực công thương; giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của Uỷ ban nhân dân Tỉnh.

2.3. Phối hợp công tác.

Ngoài những nhiệm vụ đã qui định, Thanh tra Sở cần phối hợp với các phòng chuyên môn nghiệp vụ, để tham mưu cho Giám đốc Sở giải quyết các vụ việc liên quan đến chức năng nhiệm vụ ngành quản lý.

2.4. Chế độ báo cáo.

 Tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở với Cơ quan quản lý theo quy định.

2.5. Công tác xây dựng văn bản pháp luật.

2.5.1. Chủ trì, phối hợp với các phòng liên quan giúp Thủ trưởng cơ quan lập đề nghị, dự kiến xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước ở địa phương;

2.5.2. Chủ trì hoặc phối hợp với các phòng liên quan chuẩn bị hồ sơ dự thảo văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước ở địa phương trình Thủ trưởng cơ quan đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia góp ý hoặc đề nghị Sở Tư pháp thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

2.5.3. Tham mưu lãnh đạo Sở tham gia ý kiến đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan khác soạn thảo và lấy ý kiến Sở;

2.5.4. Chủ trì, phối hợp với các phòng có liên quan thường xuyên rà soát, định kỳ hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước ở địa phương.

2.6. Công tác kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật.

2.6.1. Chủ trì giúp Thủ trưởng cơ quan phối hợp với Sở Tư pháp kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của pháp luật;

2.6.2. Xây dựng báo cáo kết quả kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trình Thủ trưởng cơ quan để gửi Sở Tư pháp tổng hợp, báo cáo Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.

2.7. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Chủ trì, phối hợp với các phòng liên quan lập kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật dài hạn, hàng năm trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước ở địa phương trình Thủ trưởng cơ quan và tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt.

2.8. Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật.

2.8.1. Chủ trì, phối hợp với các phòng liên quan giúp Thủ trưởng cơ quan thực hiện công tác kiểm tra, theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước ở địa phương theo quy định của pháp luật;

2.8.2. Chủ trì xây dựng báo cáo kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước ở địa phương trình Thủ trưởng cơ quan chuyên môn gửi Sở Tư pháp.

2.9. Công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

Chủ trì giúp Thủ trưởng cơ quan phối hợp với Sở Tư pháp trong việc thực hiện hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

2.10. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công. 

3. Phòng Kế hoạch - Tài chính - Tổng hợp

Trưởng phòng: Nguyễn Thị Phương Thảo

Điện Thoại: 02603861255; 0983861051

Danh sách phòng:

 

STT

Họ và Tên

Chức vụ

1

Nguyễn Thị Phương Thảo

Trưởng phòng 

 2

 Nguyễn Thị Tố Loan  Phó phòng

3

Nguyễn Thị Lệ Hoa

Chuyên viên

     
4 Ngô Thị Lý

Chuyên viên

3.1. Nhiệm vụ chính.                      

3.1.1. Tham mưu tổng hợp xây dựng kế hoạch, quy hoạch dài hạn, 5 năm, hàng năm về phát triển ngành công thương trên địa bàn tỉnh, nghiên cứu đề xuất cơ chế chính sách thu hút vốn đầu tư phát triển ngành;

3.1.2. Phối hợp với các phòng chuyên môn tham mưu hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực quản lý nhà nước về công thương đối với Phòng Kinh tế hạ tầng các huyện, Phòng Kinh tế thành phố;

3.1.3. Tham mưu tổng hợp báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất của ngành Công Thương cho Tỉnh uỷ, HĐND Tỉnh, UBND Tỉnh và Bộ Công Thương; báo cáo sơ kết, tổng kết quý, 6 tháng, năm của ngành;

3.1.4. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Công Thương quản lý theo quy định của pháp luật;

3.1.5. Kiểm tra thực hiện chương trình, kế hoạch, thẩm định các đề án khuyến công tại địa phương, bao gồm các hoạt động thực hiện bằng nguồn kinh phí khuyến công quốc gia và các hoạt động thực hiện bằng nguồn kinh phí khuyến công địa phương;

3.1.6. Tham mưu thực hiện giao dự toán kinh phí và phê duyệt quyết toán hàng năm cho Sở, các đơn vị trực thuộc.Tổng hợp báo cáo với Sở Tài chính;

3.1.7. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu lãnh đạo sở tổ chức thực hiện chương trình, đề án, cơ chế chính sách, kế hoạch phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa, tổ chức kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh (bao gồm các ngành nghề các hợp tác xã thuộc lĩnh vực công thương);

3.1.8. Theo dõi các chương trình, dự án Sở đã ký kết với ngành và các địa phương.

3. 2. Thực hiện  một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

4. Phòng Quản lý công nghiệp

Trưởng phòng: Lê Thị Kim Sa

Điện thoại: 02603918691; 0914157068

Danh sách Phòng:

Stt

Họ và tên

Chức vụ

1

Lê Thị Kim Sa

Trưởng phòng

2

Trần Phúc Minh

Phó phòng

3

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Chuyên viên

4

Phạm Thị Vinh Hoa

Chuyên viên

4.1. Nhiệm vụ chính.

4.1.1. Chủ trì tham mưu lãnh đạo Sở phối hợp với các cơ quan có liên quan quản lý nhà nuớc về quy hoạch, kế hoạch, cơ chế chính sách cụm công nghiệp và tổ chức thực hiện sau khi được UBND tỉnh phê duyệt;

4.1.2. Tham mưu triển khai thực hiện cơ chế, chính sách, nguồn vốn về ưu đãi thu hút đầu tư, lao động và xây dựng hạ tầng kỹ thuật, giải phóng mặt bằng, di chuyển cơ sở sản xuất, xây dựng mới cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh;

4.1.3. Thẩm định hồ sơ thành lập, mở rộng cụm công nghiệp, Trung tâm phát triển cụm công nghiệp; tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp và các dự án đầu tư xây dựng công trình trong cụm công nghiệp theo quy định của pháp luật;

4.1.4. Hướng dẫn, thụ lý hồ sơ cấp, bổ sung, sửa đổi, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc lá, Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất rượu….;

4.1.5. Theo dõi, kiểm tra, đánh giá và tổng hợp, báo cáo tình hình quy hoạch, đầu tư xây dựng hạ tầng và hoạt động của Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh;

4.1.6. Thống kê số liệu về giá trị sản xuất công nghiệp, chỉ số sản xuất công nghiệp hàng tháng, quý, 6 tháng, năm để làm cơ sở báo cáo  theo quy định;

4.1.7. Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch, cơ chế, chính sách phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh;

4.1.8. Phối hợp tham gia xây dựng hoặc đề nghị sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp lý về phát triển Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp;

4.1.9. Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển ngành sau khi được phê duyệt, gồm: Dệt - may, da - giầy, giấy, sành sứ, thủy tinh, nhựa, rượu, bia, nước giải khát, sản phẩm sữa chế biến, dầu thực vật, sản phẩm chế biến bột, tinh bột, bánh, mứt, kẹo, bao bì chứa đựng và các sản phẩm khác;

4.1.10.  Phối hợp phòng Kế hoạch - Tài chính- Tổng hợp xây dựng chỉ tiêu kế hoạch sản xuất công nghiệp hàng năm, 05 năm của ngành Công nghiệp và theo dỏi thực hiện sau khi được phê duyệt;

4.1.11. Cung cấp, phổ biến các thông tin, các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trên địa bàn.

4.2. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

5.  Phòng quản lý Thương mại

Trưởng phòng: Đỗ Vũ Quốc Ký

Điện thoại: 02603864165; 0988274312

Danh sách phòng:

STT

Họ và Tên

Chức vụ

1

Đỗ Vũ Quốc Ký

Trưởng phòng

2

Ngô Thị Kim Thịnh

Phó phòng

3

Phan Khánh Trình

Chuyên viên

4

Phạm Thị Thìn

Chuyên viên

5

Nguyễn Văn Sơn

Chuyên viên

6

Nguyễn Đỗ Kiều Oanh

Chuyên viên

7

Trần Thị Thu Huyền

Chuyên viên

Chức năng nhiệm vụ:

5.1. Thương mại nội địa.

5.1.1. Tham mưu tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch, kế hoạch, cơ chế, chính sách phát triển mạng lưới kết cấu hạ tầng thương mại bán buôn, bán lẻ, bao gồm: Các loại hình chợ, các trung tâm thương mại, hệ thống các siêu thị, hệ thống các cửa hàng, hợp tác xã thương mại, dịch vụ thương mại; hệ thống đại lý thương mại, nhượng quyền thương mại và các loại hình kết cấu hạ tầng thương mại khác;

5.1.2. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn và tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách khuyến khích mở rộng mạng lưới kinh doanh, phát triển các tổ chức liên kết lưu thông hàng hoá, hình thành các kênh lưu thông hàng hoá ổn định từ sản xuất đến tiêu dùng trên địa bàn tỉnh;

5.1.3. Phối hợp kiểm tra việc thực hiện quy định về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh, giấy phép kinh doanh có điều kiện các mặt hàng: thuốc lá, rượu, xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng và các hàng hóa dịch vụ khác trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp;

5.1.4. Tham mưu triển khai thực hiện cơ chế, chính sách ưu đãi, khuyến khích, hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân vùng biên giới, miền núi,  vùng dân tộc và vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh (như cung cấp các mặt hàng thiết yếu, hỗ trợ lưu thông hàng hóa và dịch vụ thương mại...);

5.1.5. Tổ chức hoạt động điều tiết lưu thông hàng hóa, bảo đảm cân đối cung cầu các mặt hàng thiết yếu, bảo đảm chất lượng và an toàn thực phẩm, bình ổn và thúc đẩy thị trường nội tỉnh phát triển;

5.1.6. Tổng hợp và xử lý các thông tin thị trường trên địa bàn tỉnh về tổng mức lưu chuyển hàng hoá, tổng cung, tổng cầu, mức dự trữ lưu thông và biến động giá cả của các mặt hàng thiết yếu, các mặt hàng chính sách đối với đồng bào dân tộc miền núi, vùng sâu, vùng xa. Đề xuất với cấp có thẩm quyền giải pháp điều tiết lưu thông hàng hóa trong từng thời kỳ;

5.1.7. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện pháp luật trong lĩnh vực công thương của các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh; phối hợp thực hiện thanh tra chuyên ngành theo quy định của pháp luật.

5.1.8. Thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực xúc tiến thương mại

5.2. Về xúc tiến thương mại.

5.2.1. Thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực xúc tiến thương mại theo quy định. Hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh xây dựng và phát triển thương hiệu hàng Việt Nam;

5.1.2. Tham mưu xây dựng Kế hoạch xúc tiến thương mại hằng năm và  quản lý hoạt động khuyến mại, hội chợ triễn lãm. Phối hợp kiểm tra các hoạt động quảng cáo thương mại trên địa bàn tỉnh.

5.1.3. Tổ chức thực hiện kiểm tra, giám sát việc đăng ký tổ chức Hội chợ, triển lãm thương mại, khuyến mại, hội thảo của các tổ chức, cá nhân đăng ký. Xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương.

5.3 Về xuất nhập khẩu.

5.3.1. Tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện các chính sách, kế hoạch, chương trình, đề án phát triển và đẩy mạnh xuất khẩu hàng hoá; phát triển dịch vụ xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá trên địa bàn tỉnh;

5.3.2. Tham mưu thực hiện quản lý hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá của các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, thương nhân nước ngoài không có đại diện tại Việt Nam; hoạt động của các phòng, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh.

5.4. Về thương mại biên giới.

5.4.1. Tổ chức thực hiện các chính sách phát triển thương mại biên giới trên địa bàn;

5.4.2. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về phương thức mua bán, trao đổi hàng hóa, kinh doanh thương mại biên giới, miền núi, hải đảo và vùng dân tộc trên địa bàn tỉnh;

5.3.3. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thương mại và các loại hàng hóa qua biên giới theo quy định của pháp luật;

5.3.4. Tổng hợp tình hình hoạt động các khu kinh tế cửa khẩu; các ban quản lý cửa khẩu; kiến nghị sửa đổi, bổ sung chính sách, biện pháp đẩy mạnh thương mại biên giới cho phù hợp với thực tế trên địa bàn.

5.5. Về thương mại điện tử.

5.5.1. Tham mưu xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách, đề án, chương trình, kế hoạch thương mại điện tử nhằm phát triển hạ tầng ứng dụng thương mại điện tử, phát triển nguồn nhân lực phục vụ quản lý thương mại điện tử, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân ứng dụng thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh;

5.5.2. Đầu mối chủ trì hỗ trợ các doanh nghiệp xuất khẩu trên địa bàn đối phó với các vụ kiện chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ từ nước ngoài;

5.5.3. Thực hiện các nội dung quản lý nhà nước khác về thương mại điện tử theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ Công Thương.

5.6. Về thông tin thương mại.

5.6.1. Phối hợp tham mưu tổ chức triển khai các hoạt động về công nghệ thông tin trong ngành công thương tại địa phương, phục vụ cho công tác điều hành của Sở Công Thương và hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp;

5.6.2. Tham mưu thực hiện kết nối, trao đổi thông tin với các mạng thông tin của Chính phủ, Bộ Công Thương và các trung tâm khác trong cả nước.

5.7. Về cạnh tranh, chống độc quyền, chống bán phá giá, chống trợ cấp và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

5.7.1. Hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về cạnh tranh, chống phá giá, chống trợ cấp và tự vệ trên địa bàn tỉnh;

5.7.2. Phát hiện và kiến nghị các cơ quan có liên quan giải quyết theo thẩm quyền về những văn bản ban hành có nội dung không phù hợp với pháp luật cạnh tranh, chống bán phá giá, trợ cấp và tự vệ;

5.7.3. Quản lý các hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật.

5.7.4. Ban hành theo thẩm quyền hoặc trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại địa phương;

5.7.5. Tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; tư vấn hỗ trợ nâng cao nhận thức về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại địa phương;

5.7.6. Thực hiện việc kiểm soát hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung tại địa phương theo quy định của pháp luật bảo vệ người tiêu dùng;

5.7.7. Kiểm tra, giám sát hoạt động tổ chức xã hội, tổ chức hòa giải tranh chấp giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh tại địa phương;

5.7.8. Công bố công khai danh sách tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ vi phạm quyền lợi người tiêu dùng theo thẩm quyền;

5.7.9. Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý hành vi vi phạm quyền lợi người tiêu dùng theo thẩm quyền.

5.8. Về hội nhập kinh tế.

5.8.1. Triển khai thực hiện kế hoạch, chương trình, biện pháp cụ thể về hội nhập kinh tế quốc tế trên địa bàn tỉnh sau khi được phê duyệt;

5.8.2. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn việc thực hiện kế hoạch, chương trình, các quy định về hội nhập kinh tế quốc tế của địa phương.

5.9. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

6. Phòng Kỹ thuật an toàn - Môi trường

Phó phòng phụ trách: Lê Quang Phúc

Điện thoại:  02603.503.983;  0973 135 777

Danh sách phòng:

Stt

Họ và tên

Chức vụ

1

Lê Quang Phúc

Phó phòng phụ trách

2

Đàm Thị Hải Yến Phó phòng

3

Mai Quốc Phương

Chuyên viên

4

Hà Ngọc Thanh

Chuyên viên

Chức năng nhiệm vụ:

6.1. Công tác quản lý kỹ thuật, an toàn công nghiệp.

6.1.1. Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển ngành cơ khí, luyện kim, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp và các loại máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về kỹ thuật an toàn trên địa bàn tỉnh;

6.1.2.Tham mưu phối hợp các ngành liên quan tổ chức, thực hiện quy hoạch thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản, định mức kinh tế - kỹ thuật, công nghệ, an toàn vệ sinh trong khai thác mỏ (trừ khoáng sản làm vật liệu xây dựng và sản xuất xi măng) trên địa bàn tỉnh sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

6.1.3. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan của tỉnh kiểm tra và xử lý các vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng, bảo quản, kinh doanh và vận chuyển hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng và các loại máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về kỹ thuật an toàn theo quy định của pháp luật;

6.1.4. Tham gia ý kiến về hồ sơ thiết kế kỹ thuật - dự toán, thiết kế cơ sở của các dự án đầu tư về vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ, hóa chất và khai thác  mỏ và chế biến khoáng sản nhóm B và C (trừ khoáng sản làm vật liệu xây dựng và sản xuất xi măng);

6.1.5. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ thuộc các lĩnh vực hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, khoáng sản, môi trường công thương, các máy, thiết bị, hóa chất độc hại có yêu cầu an toàn đặc thù chuyên ngành công nghiệp;

6.1.6. Phối hợp thực hiện Chương trình quốc gia về Bảo hộ lao động; Tuần lễ quốc gia về An toàn, Vệ sinh lao động, Phòng chống cháy nổ;

6.1.7. Hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện công tác phòng chống cháy, nổ và phòng chống lụt bão đối với các doanh nghiệp ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh;

6.1.8. Hướng dẫn cho các doanh nghiệp mở các lớp bồi dưỡng công nhân kỹ thuật, tổ chức thi nâng bậc đối với công nhân, bồi dưỡng huấn luyện kỹ thuật an toàn công nghiệp;

6.1.9. Tổ chức thực hiện việc huấn luyện, kiểm tra, sát hạch và tham mưu lãnh đạo Sở cấp Giấy chứng nhận kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp; Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm; giấy chứng nhận kỹ thuật an toàn hóa chất.

6.1.10. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn chất lượng sản phẩm công nghiệp, an toàn vệ sinh, môi trường công nghiệp; an toàn thực phẩm từ khâu sản xuất, chế biến, bảo quản, vận chuyển, kinh doanh đối với các loại rượu, bia, nước giải khát, sản phẩm sữa chế biến, dầu thực vật, sản phẩm chế biến từ bột, tinh bột, bánh, mứt, kẹo, bao bì chứa đựng và các sản phẩm khác, an toàn thực phẩm đối với các chợ, siêu thị và các cơ sở thuộc hệ thống dự trữ, phân phối hàng hóa thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của sở;

6.1.11. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về phòng, chống thực phẩm giả, gian lận thương mại trên thị trường đối với tất cả các loại thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của sở;

6.1.12. Thẩm định hồ sơ xin cấp mới, cấp lại, cấp điều chỉnh, thu hồi giấy phép và đăng ký sử dụng sử dụng vật liệu nổ công nghiệp; Tham mưu Lãnh đạo Sở cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai, vào ô tô, trạm cấp LPG;

6.1.13. Tham mưu công tác quản lý chất lượng  vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật. Cấp, thu hồi giấy chứng nhận  cơ sở đủ điều kiện  an toàn thực phẩm, kiểm tra chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm đối với sản phẩm thực phẩm trong quá trình sản xuất thuộc trách nhiệm quản lý của Sở;

6.2. Quản lý khoa học công nghệ và môi trường.

6.2.1.Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức Pháp luật về bảo vệ môi trường cho các doanh nghiệp ngành Công thương, cụm công nghiệp, các loại hình phân phối;

6.2.2.Tham mưu xây dựng các chương trình khoa học công nghệ thuộc các ngành công nghiệp mũi nhọn, chủ lực của quốc gia ứng dụng vào địa bàn tỉnh;

6.2.3. Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường của ngành Công thương theo quy định;

6.2.4. Tham mưu quản lý nhà nước về môi trường trong hoạt động sản xuất công nghiệp. Xây dựng và tổ chức thực hiện các chính sách, chương trình, kế hoạch bảo vệ môi trường thuộc lĩnh vực công thương;

6.2.5. Tổ chức việc thực hiện báo cáo đánh giá môi trường chiến lược đối với các chương trình, quy hoạch, kế hoạch thuộc trách nhiệm của sở Công Thương theo quy định;

6.2.6. Tham gia Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án trong lĩnh vực công thương;

6.2.7. Hướng dẫn việc thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường trong các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án của ngành công thương;

6.2.8. Thực hiện đề án phát triển ngành công nghiệp môi trường, chiến lược sản xuất sạch hơn trong ngành công nghiệp;

6.2.9. Phối hợp thanh tra, kiểm tra  việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trong ngành Công thương;

6.2.10. Hướng dẫn và đôn đốc việc thực hiện các biện pháp khắc phục ô nhiễm đối với các cơ sở ngành Công Thương gây ô nhiễm môi trường;

6.2.11. Triển khai thực hiện các nội dung quản lý về bảo vệ môi trường trong lĩnh vực công thương theo quy định của pháp luật;

6.2.12. Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

6.3. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

7.  Phòng Quản lý năng lượng.

Trưởng phòng: Lê Văn Quang

Điện thoại: 0260.3861254; 

Danh sách phòng:

Stt

Họ và Tên

Chức vụ

1

Lê Văn Quang

Trưởng phòng

2

Nguyễn Văn Minh

Phó phòng

3

Hà Huy Quang

Chuyên viên

4

Huỳnh Vũ Long

Chuyên viên

5

Phan Thanh Trúc

Chuyên viên

Chức năng nhiệm vụ:

7.1. Quản lý Nhà nước về hoạt động điện lực và sử dụng điện.

7.1.1. Tham mưu thực hiện công tác quy hoạch phát triển điện lực, quy hoạch thủy điện của Quốc gia có liên quan đến địa bàn tỉnh;

7.1.2. Tham mưu triển khai thực hiện quy hoạch phát triển điện lực tỉnh, các huyện, thành phố thuộc tỉnh cho từng giai đoạn năm, có định hướng cho 10 năm tiếp theo; hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra và báo cáo việc thực hiện quy hoạch phát triển điện lực tỉnh; Tham mưu điều chỉnh bổ sung quy hoạch điện lực tỉnh;

7.1.3. Tham mưu triển khai thực hiện quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra và báo cáo việc thực hiện quy hoạch thủy điện của tỉnh;

7.1.4  Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về hoạt động điện lực và sử dụng điện, về quản lý chất lượng công trình điện. Theo dõi, thống kê, báo cáo tình hình quản lý chất lượng công trình xây dựng chuyên ngành điện theo quy định;

7.1.5. Xây dựng, theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về quản lý điện nông thôn; hướng dẫn, kiểm tra về tiêu chí điện nông thôn mới;

7.1.6. Tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật cho các tổ chức, cá nhân hoạt động điện lực; tổ chức tập huấn kiến thức pháp luật về hoạt động điện lực và sử dụng điện cho đơn vị điện lực;  sát hạch, cấp thẻ kiểm tra viên điện lực cho đơn vị điện lực theo định kỳ;

7.1.7. Hướng dẫn, thụ lý hồ sơ cấp mới, cấp lại, cấp điều chỉnh, gia hạn, thu hồi, kiến nghị thu hồi giấy phép hoạt động điện lực theo quy định và kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật  liên quan và nội dung giấy phép;

7.1.8. Thẩm định thiết kế cơ sở các dự án đầu tư nhà máy điện, công trình đường dây điện, trạm biến áp; tổ chức quản lý về kỹ thuật, quản lý về chất lượng công trình điện trên địa bàn tỉnh theo phân cấp;

7.1.9. Tham mưu thẩm định, góp ý quy trình vận hành hồ chứa thủy điện; phương án bảo vệ đập; phương án PCLB đảm bảo an toàn đập trong mùa mưa lũ; phương án phòng chống lụt bão cho hạ du đập do xả lũ hồ chứa và sự cố đập thủy điện; tổ chức kiểm tra việc thực hiện đầu tư xây dựng và vận hành các dự án thủy điện trên địa bàn tỉnh; xác nhận hoàn thành thủ tục đăng ký an toàn đập thủy điện;

7.1.10. Tham mưu triển khai thực hiện công tác sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả theo chương trình mục tiêu quốc gia;

7.1.11. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ thuộc các lĩnh vực điện lực, năng lượng tái tạo, năng lượng mới, an toàn điện, sử dụng điện.

7.2. Công tác an toàn điện.

7.2.1. Triển khai thực hiện công tác quản lý nhà nước về an toàn điện trên địa bàn tỉnh; Tham gia điều tra các sự cố, tai nạn điện trong các cơ sở sản xuất, kinh doanh và tai nạn về điện trong nhân dân. Tổng hợp, báo cáo theo định kỳ, đột xuất về sự cố, tai nạn điện theo quy định;

7.2.2. Theo dõi, kiểm tra, đề xuất xử lý việc thực hiện các quy định về bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp. Tổ chức kiểm tra, hoặc tham gia các đoàn kiểm tra về an toàn điện trên địa bàn tỉnh;

7.2.3. Thực hiện công tác phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai đối với các công trình thủy điện, lưới điện thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh;

7.2.4. Tham mưu giúp lãnh đạo Sở quản lý về công tác Quốc phòng - An ninh lĩnh vực điện trên địa bàn tỉnh.

7.3. Quản lý phát triển các dạng năng lượng mới, năng lượng tái tạo.

 7.3.1. Triển khai thực hiện quy hoạch phát triển năng lượng tái tạo, năng lượng mới Quốc gia có liên quan đến địa bàn tỉnh; Tham mưu triển khai thực hiện quy hoạch năng lượng tái tạo, năng lượng mới trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra và báo cáo việc thực hiện quy hoạch năng lượng tái tạo, năng lượng mới;

7.3.2. Nghiên cứu, quy hoạch, phát triển và ứng dụng các dạng năng lượng mới, năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh;

7.3.3. Tham gia ý kiến các đề án, luận chứng có liên quan đến công tác quản lý và phát triển các dạng năng lượng mới, năng lượng tái tạo;

 7.3.4. Báo cáo tình hình nghiên cứu triển khai và ứng dụng các đề tài, đề án năng lượng mới, năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh.

7.4. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công

8. Đơn vị trực thuộc :

  8.1. Trung tâm Khuyến công -Xúc tiến Thương mại và tư vấn Công nghiệp tỉnh Kon Tum.

Giám đốc trung tâm: Võ Văn Mười

Địa chỉ: Số 494-Trần phú - Phường Quyết thắng-TP Kon tum-Tỉnh Kon tum.

Điện thoại: 0260.3911024; 0913469405

Danh sách lãnh đạo Trung tâm

STT

Họ và Tên

Chức vụ

1

Võ Văn Mười

Giám đốc

 2

 Nguyễn Thị Thanh Lộc  Phó giám đốc

(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/QĐ- SCT

Ngày 14 tháng01 năm 2016 của Giám đốc Sở Công Thương )

 

 

 

Hướng dẫn DVC
Dịch vụ hành chính công- Bộ Công Thương
Cam nang xang E5
VBPL_KonTum
Tạp chí CS
Nông thôn mới
Xang dau
ket noi DN