Enter Title

   Đóng

PHIẾU TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ VỀ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH KON TUM [1]

 

 

Họ và tên:............................................................................................

Thông tin liên hệ (địa chỉ mail, số điện thoại):....................................

....................................................................................................................

Địa chỉ liên hệ:....................................................................................

....................................................................................................................

Phản ánh, kiến nghị về việc:..............................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

Nội dung phản ánh, kiến nghị:..........................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

 [1] Tổ chức, cá nhân điền trực tiếp vào phiếu tiếp nhận, phản ánh gửi Văn phòng Sở Công Thương hoặc gửi nội dung phản ánh, kiến nghị tại hộp thư điện tử của Sở Công Thương địa chỉ: socongthuong-kontum@chinhphu.vn. Hoặc Trang thông tin điện tử của Sở Công Thương địa chỉ: http://sct.kontum.gov.vn  (mục Góp ý) 

Tải phiếu phản ảnh kiến nghị: Tại đây

Hướng dẫn DVC
Dịch vụ hành chính công- Bộ Công Thương
Cam nang xang E5
VBPL_KonTum
Tạp chí CS
Nông thôn mới
Xang dau
ket noi DN