Enter Title

   Đóng

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

SỞ CÔNG THƯƠNG

PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN

(Quý khách không cần cung cấp thông tin cá nhân)

Ngày: ___/ ___/201___

 

 

Nhằm nâng cao hơn chất lượng công tác cải cách hành chính và phục vụ các cá nhân, tổ chức đến liên hệ về thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ, Sở Công Thương Tỉnh Kon Tum đề nghị quý khách vui lòng đóng góp ý kiến của mình bằng cách trả lời theo các câu hỏi khảo sát sau đây, ghi ý kiến nhận xét cụ thể (nếu có), gửi tại Văn phòng Sở Công Thương.

 

Quý khách đến liên hệ về thủ tục hành chính: …………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….. ………………..

CÂU 1:  QUÝ KHÁCH NHẬN THẤY VIỆC CÔNG KHAI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, QUY TRÌNH, THỜI GIAN VÀ PHÍ – LỆ PHÍ NHƯ THẾ NÀO?

1. Công khai rõ ràng, cụ thể, đầy đủ

2. Công khai chưa rõ ràng, cụ         thể, không đầy đủ

 3.  Không công khai

CÂU 2: QUÝ KHÁCH NHẬN THẤY TÁC PHONG, THÁI ĐỘ VÀ CUNG CÁCH PHỤC VỤ CỦA CÁN BỘ Ở BỘ PHẬN NƠI TIẾP NHẬN VÀ TRẢ HỒ SƠ NHƯ THẾ NÀO?

1. Vui vẻ, lịch sự, tận tình             hướng dẫn rõ ràng

2. Thờ ơ, thiếu lịch sự, không         tận tình hướng dẫn

3. Có dấu hiệu không tốt, vòi        vĩnh, nhũng nhiễu, không            hướng dẫn.

CÂU 3:  QUÝ KHÁCH NHẬN XÉT NHƯ THẾ NÀO VỀ THỜI HẠN GIẢI QUYẾT CAM KẾT THEO BIÊN NHẬN (TÍNH THEO NGÀY LÀM VIỆC CỦA CƠ QUAN) NHƯ THẾ NÀO?

1. Trước hẹn.

2. Đúng hẹn.

3. Không đúng hẹn và hẹn lại        vào ngày khác

CÂU 4: QUÝ KHÁCH ĐƯỢC YÊU CẦU BỔ TÚC HỒ SƠ BAO NHIÊU LẦN (KHÔNG TÍNH LẦN ĐẦU NỘP HỒ SƠ VÀ LẦN CUỐI NHẬN KẾT QUẢ, TÍNH THEO SỐ LƯỢNG VĂN BẢN TRẢ LỜI)?

1. Không lần nào

2. Một  lần

2. Trên 1 lần trở lên

 

             Vui lòng nêu rõ lý do và loại hồ sơ mà quý khách được yêu cầu bổ túc (nếu có)

khi trả lời câu 4: ………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

Các ý kiến nhận xét, góp ý khác (nếu có):

………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….. ………………..

CHÂN THÀNH CẢM ƠN SỰ HỢP TÁC CỦA QUÝ KHÁCH!

Phiếu khảo sát tải về: Tại đây

VBPL_KonTum
Tạp chí CS
Nông thôn mới
Xang dau
ket noi DN
Hướng dẫn DVC
Dịch vụ hành chính công- Bộ Công Thương
Cam nang xang E5