Bạn đang ở :   Chuyên đề > Thông tin pháp luật
    Đăng Nhập
THÔNG TIN PHÁP LUẬT

Thông tư Hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP

Ngày 23/11/2018, Chính Phủ ban hành Thông tư hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Theo đó, Thông tư gồm có 6 chương, 23 điều. Thông tư này hướng dẫn về việc tổ chức thực hiện, báo cáo tình hình thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa; các biểu mẫu thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; mã số hồ sơ và mã ngành, lĩnh vực thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh; công cụ chấm điểm để đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

Thông tư áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính; các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong giải quyết thủ tục hành chính.

Về tổ chức thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính quy định: Công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Bộ phận Một cửa; Công bố, công khai nhóm thủ tục hành chính liên thông; Hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính trong trường hợp sử dụng bộ hồ sơ mẫu và qua video hướng dẫn; Tổ chức việc thực hiện toàn bộ quy trình tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa; Phê duyệt nhân sự được cử làm việc tại Bộ phận Một cửa các cấp; Xây dựng quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính; Các biểu mẫu trong quy trình giải quyết thủ tục hành chính; Nguyên tắc, cách thức ghi, sử dụng các loại biểu mẫu và lưu trữ các báo cáo, hồ sơ, sổ sách; Nội dung báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Về tô chức đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông quy định: Tổ chức thu thập ý kiến đánh giá; Các chỉ số đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính; Phương thức chấm điểm để đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính; Xử lý kết quả chấm điểm trong đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính; …

Thông tư có hiệu lực từ ngày 6/01/2019./.

Võ Lai

Đăng bởi : Administrator Account Ngày đăng : 27/12/2018 Lượt xem : 26
Quay Về

Tạp chí CS
Nông thôn mới
Xang dau
ket noi DN
Hướng dẫn DVC
Dịch vụ hành chính công- Bộ Công Thương
Cam nang xang E5
VBPL_KonTum