Bạn đang ở :   Chuyên đề > Thông tin pháp luật
    Đăng Nhập
THÔNG TIN PHÁP LUẬT

Chương trình Truyền thông về phát triển bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia tỉnh Kon Tum

Ngày 27/11/2018, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 3314/KH-UBND, thực hiện chương trình Truyền thông về phát triển bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia tỉnh Kon Tum.

Kế hoạch góp phần nâng cao nhận thức của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân về phát triển bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Gắn kết nội dung phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường và phát triển văn hóa xã hội. Tạo sự đồng thuận, đóng góp tích cực của các tầng lớp nhân dân tỉnh Kon Tum trong thực hiện chủ trương, giải pháp phát triển bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Các nội dung truyền thông

Một là, truyền thông về chủ trương, chính sách phát triển bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia: Trong đó, truyền thông sâu rộng về các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp quốc, các chương trình nghị sự và sự kiện quốc tế về phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia mà Việt Nam tổ chức, tham gia. Phổ biến các chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững của các tổ chức uy tín trên thế giới tới các tổ chức và người dân. Thông tin việc thực hiện Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ trọng tâm nhằm cải thiện, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh Kon Tum năm 2018. Truyền thông về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, quá trình thực hiện và những kết quả đạt được qua các năm. Truyền thông về các chính sách khuyến khích, hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, thi đua xây dựng đất nước, các điển hình tiên tiến và các việc làm thiết thực góp phần thực hiện phát triển bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Hai là, truyền thông các nội dung về lĩnh vực kinh tế: Truyền thông về các mục tiêu tăng trưởng kinh tế bền vững, thực hiện tăng trưởng xanh, phát triển năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, đảm bảo an ninh lương thực, phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững. Tăng cường nội lực, nâng cao năng lực cạnh tranh của quốc gia.

Ba là, truyền thông các nội dung về lĩnh vực văn hóa - xã hội: Truyền thông về các mục tiêu phát triển văn hóa hài hòa với phát triển kinh tế. Thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, tạo cơ hội bình đẳng tiếp cận các nguồn lực phát triển và hưởng thụ các dịch vụ cơ bản, các phúc lợi xã hội.

Bốn là, truyền thông các nội dung về lĩnh vực môi trường: Truyền thông về các nội dung khai thác hợp lý và sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, bền vững các nguồn tài nguyên quốc gia. Cách sống hài hòa với thiên nhiên, bảo vệ môi trường, giảm thiểu ô nhiễm. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm và năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai.

Tải về: tại đây

Võ Cảm

Đăng bởi : Bùi Thủ Ngày đăng : 04/12/2018 Lượt xem : 21
Quay Về

Tạp chí CS
Nông thôn mới
Xang dau
ket noi DN
Hướng dẫn DVC
Dịch vụ hành chính công- Bộ Công Thương
Cam nang xang E5
VBPL_KonTum