Bạn đang ở :   Chuyên đề > Thông tin pháp luật
    Đăng Nhập
THÔNG TIN PHÁP LUẬT

Kế hoạch triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ.

 Ngày 07/11/2018, Sở Công Thương ban hành Kế hoạch số 63/KH-SCT về triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Công Thương

 Theo đó, mục đích của Kế hoạch nhằm triển khai kịp thời, thống nhất và hiệu quả các nội dung đã được xác định trong Kế hoạch số 2804/KH-UBND, ngày 05/10/2018 của UBND tỉnh về việc triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP, ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Kon Tum; xác định cụ thể nội dung công việc phải làm, thời gian hoàn thành, sản phẩm dự kiến hoàn thành và trách nhiệm của các phòng có liên quan trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch này.

Nội dung Kế hoạch gồm: (1) Triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, điều hành liên quan thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP; (2). Kiện toàn tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và trụ sở của Bộ phận Một cửa; (3) Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; (4) Tổ chức quán triệt, tập huấn, tuyên truyền, phổ biến và kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và Kế hoạch này.

 

 

Giao Văn phòng Sở theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các phòng trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; Định kỳ hàng quý tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch, lồng ghép trong báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

 

 

Các phòng chuyên môn triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch này.

Võ Lai-VP

Đăng bởi : Bùi Thủ Ngày đăng : 12/11/2018 Lượt xem : 33
Quay Về

Hướng dẫn DVC
Dịch vụ hành chính công- Bộ Công Thương
Cam nang xang E5
VBPL_KonTum
Tạp chí CS
Nông thôn mới
Xang dau
ket noi DN